ตัวอย่าง Esthetician Resume Samples

ตัวอย่าง Esthetician Resume Samples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled and dedicated Esthetician with a passion for skincare and beauty. Seeking a position in a reputable spa or salon where I can utilize my expertise in providing personalized skincare treatments and exceptional customer service to clients.

Education and Certifications:

 • Esthetician License | Issuing Authority | Year
 • Diploma in Esthetics | Esthetics School | City, State | Year

Skills:

 • Proficient in a wide range of skincare treatments, including facials, waxing, threading, and body treatments
 • Knowledge of skincare products and ability to recommend appropriate products for clients’ specific needs
 • Strong understanding of skin conditions, such as acne, aging, and sensitivity, and ability to customize treatments accordingly
 • Excellent knowledge of facial massage techniques and relaxation methods
 • Familiarity with health and safety regulations in the esthetics industry
 • Exceptional customer service skills and ability to build rapport with clients
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Attention to detail and ability to maintain a clean and sanitary work environment
 • Ability to work effectively in a team environment

Experience:

Esthetician | Spa/Salon Name | City, State | Duration

 • Provided a wide range of esthetic services, including facials, waxing, and body treatments, to clients.
 • Conducted thorough skin analyses to determine clients’ skincare needs and recommended appropriate treatments and products.
 • Administered facial and body treatments with a focus on providing a relaxing and rejuvenating experience for clients.
 • Educated clients on proper skincare routines and recommended home care products.
 • Maintained a clean and organized treatment room, ensuring all equipment and supplies were properly sanitized.
 • Built strong relationships with clients, fostering a loyal customer base and generating repeat business.
 • Handled client inquiries, appointment scheduling, and payment processing.
 • Stayed up-to-date with industry trends and attended training workshops to enhance skills and knowledge.

Additional Skills:

 • Proficient in using esthetics equipment and tools, including steamer, microdermabrasion machine, and waxing supplies.
 • Knowledge of different skincare product lines and ability to select appropriate products for clients.
 • Ability to perform various types of facial massages, including lymphatic drainage and acupressure techniques.
 • Proficient in makeup application and providing makeup consultations.

References:

Available upon request