ตัวอย่าง Experienced Software Engineer Resume

ตัวอย่าง Experienced Software Engineer Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Experienced and highly skilled Software Engineer with [number] years of experience in full-stack web development. Proven track record of designing and implementing complex software solutions. Seeking a challenging position to leverage my technical expertise and contribute to the success of innovative software projects.

Skills:

 • Programming Languages: Java, Python, C++, JavaScript
 • Web Development: HTML, CSS, JavaScript, React, Angular
 • Database Management: SQL, MongoDB
 • Software Development Methodologies: Agile, Scrum
 • Version Control: Git
 • Problem-solving and Analytical Skills
 • Strong Communication and Collaboration Skills

Experience:

[Company Name], [Location] [Software Engineer], [Dates]

 • Designed and developed robust and scalable web applications using Java, Spring Boot, and Angular, resulting in improved user experience and increased customer satisfaction.
 • Collaborated with cross-functional teams, including product managers and UX designers, to gather requirements and translate them into technical specifications.
 • Implemented RESTful APIs and integrated third-party APIs for seamless data exchange between applications.
 • Conducted code reviews and performed unit testing to ensure code quality and application performance.
 • Troubleshot and resolved software defects and production issues in a timely manner.
 • Mentored junior developers, providing guidance on coding best practices and software development methodologies.
 • Actively participated in Agile development processes, including sprint planning, daily stand-ups, and retrospectives.

Projects:

 • Led the development of a real-time data analytics platform, optimizing data processing time by 40% and improving overall system performance.
 • Designed and implemented a microservices architecture for a large-scale e-commerce application, resulting in improved scalability and reduced downtime.

Education:

[Bachelor’s Degree/Master’s Degree], [Field of Study] [University Name], [Location] [Year ofGraduation]

Certifications:

 • [Certification Name], [Certifying Organization], [Year]

References:

Available upon request