ตัวอย่าง Farm Worker CV Sample

ตัวอย่าง Farm Worker CV Sample (ภาษาอังกฤษ)


[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and hardworking Farm Worker with [X] years of experience in agricultural operations. Skilled in various farming tasks, including planting, harvesting, crop maintenance, and equipment operation. Seeking a challenging position in a reputable farm where I can utilize my skills and contribute to the success of the operation.

Summary of Qualifications:

 • years of experience working on farms, demonstrating a strong work ethic and commitment to agricultural practices.
 • Proficient in performing various farming tasks, including planting, cultivating, fertilizing, irrigating, and harvesting crops.
 • Knowledgeable about operating and maintaining farm machinery and equipment, ensuring safe and efficient operation.
 • Familiar with farm safety protocols, including the use of personal protective equipment (PPE) and proper handling of chemicals.
 • Ability to work well independently and as part of a team, following instructions and completing tasks in a timely manner.
 • Physically fit and able to work in all weather conditions and perform physically demanding tasks.
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to collaborate with team members and follow instructions effectively.

Work Experience:

Farm Worker | [Farm Name] [City, State] [Dates of Employment]

 • Assisted in planting, cultivating, and harvesting various crops, such as corn, wheat, soybeans, and vegetables.
 • Operated and maintained farm machinery and equipment, including tractors, harvesters, and irrigation systems.
 • Performed routine maintenance tasks on equipment to ensure proper functioning and longevity.
 • Monitored crop health and implemented pest control measures as necessary.
 • Participated in the maintenance of farm infrastructure, including fences, gates, and irrigation systems.
 • Assisted with general farm tasks, including cleaning, organizing, and preparing fields for planting.
 • Followed farm safety protocols and maintained a clean and organized work environment.

Education:

High School Diploma [School Name] [City, State] [Graduation Year]

Skills:

 • Planting, cultivating, and harvesting crops
 • Operating and maintaining farm machinery and equipment
 • Crop maintenance and pest control
 • Irrigation systems management
 • General farm maintenance and repairs
 • Farm safety protocols and procedures
 • Physical fitness and stamina
 • Effective communication and teamwork

References:

Available upon request