ตัวอย่าง Finance Manager Resume

ตัวอย่าง Finance Manager Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Results-driven finance manager with [number] years of experience in financial analysis, budgeting, and strategic planning. Proven track record of improving financial performance, implementing cost-saving measures, and driving business growth. Strong leadership skills and ability to effectively communicate financial insights to stakeholders. Seeking a finance manager position to leverage my expertise in financial management and contribute to the success of an organization.

Skills:

 • Financial analysis and reporting
 • Budgeting and forecasting
 • Strategic financial planning
 • Risk management
 • Cost control and optimization
 • Cash flow management
 • Financial modeling and projections
 • Regulatory compliance
 • Strong knowledge of accounting principles and financial regulations
 • Excellent communication and presentation skills

Professional Experience:

Finance Manager, [Company Name], [City, State] [Years]

 • Led the financial planning and analysis process, including budgeting, forecasting, and variance analysis.
 • Developed and implemented financial models to support strategic decision-making and evaluate business performance.
 • Conducted in-depth financial analysis, identified areas for cost reduction, and implemented cost-saving measures.
 • Prepared and presented financial reports to senior management, providing insights and recommendations to drive business growth.
 • Collaborated with cross-functional teams to develop and execute financial strategies aligned with organizational goals.
 • Monitored cash flow, managed working capital, and optimized financial resources to support business operations.
 • Ensured compliance with financial regulations and implemented internal controls to mitigate risks.
 • Managed relationships with external stakeholders, including banks, auditors, and tax authorities.
 • Mentored and supervised a team of finance professionals, providing guidance and support in their professional development.

Education:

 • Master’s Degree in Finance [University Name], [City, State] [Year]
 • Bachelor’s Degree in Accounting [University Name], [City, State] [Year]

Certifications:

 • Certified Financial Manager (CFM)
 • Chartered Financial Analyst (CFA)

Skills:

 • Proficient in financial software and tools (e.g., Excel, SAP, QuickBooks)
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Detail-oriented with a focus on accuracy and data integrity
 • Excellent leadership and team management abilities
 • Ability to work under pressure and meet tight deadlines
 • Continuous learning mindset and staying updated with industry trends

References: 

Available upon request