ตัวอย่าง First Job Beginner Resume Sample

ตัวอย่าง First Job Beginner Resume Sample (ภาษาอังกฤษ)


[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and motivated individual seeking an entry-level position in [industry/field]. Eager to apply my [relevant skills/education] to contribute to the success of a dynamic organization. A quick learner with a strong work ethic and a passion for professional growth.

Education:

High School Diploma or GED [School Name] [City, State] [Graduation Year]

Skills:

 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong problem-solving and analytical abilities
 • Attention to detail and ability to follow instructions
 • Basic computer proficiency (Microsoft Office Suite, internet navigation)
 • Time management and organizational skills
 • Ability to work well in a team environment
 • Positive attitude and willingness to learn
 • Adaptability and flexibility

Experience:

Part-time or Volunteer Experience [Company/Organization Name] [City, State] [Dates]

 • Assisted with [specific tasks or responsibilities] such as customer service, inventory management, or administrative tasks
 • Developed strong communication and teamwork skills while working in a fast-paced environment
 • Demonstrated reliability and punctuality by consistently meeting work schedules and deadlines
 • Provided excellent customer service by addressing inquiries and resolving issues
 • Maintained a clean and organized work area

Leadership and Extracurricular Activities:

 • Mention any relevant leadership roles or involvement in extracurricular activities during high school or college, such as student council, clubs, sports teams, or community service projects. Highlight any transferable skills gained from these experiences, such as teamwork, leadership, and problem-solving.

References:

Available upon request