ตัวอย่าง Food Server Resume

ตัวอย่าง Food Server Resume (ภาษาอังกฤษ)

Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Friendly and customer-oriented Food Server with [X] years of experience in the food and beverage industry. Seeking a position at [Restaurant/Hotel] to provide excellent service and ensure a positive dining experience for guests. Possess strong interpersonal skills, attention to detail, and a thorough understanding of food safety and sanitation protocols.

Experience:

Food Server, [Restaurant/Hotel], [City, State] [Dates]

 • Greeted and seated guests, provided menus, and explained daily specials.
 • Took food and beverage orders accurately and promptly entered them into the POS system.
 • Ensured proper serving techniques, including using tray service, presenting dishes, and pouring beverages.
 • Delivered orders to tables in a timely manner and ensured accuracy and quality of the items served.
 • Addressed guest inquiries and concerns, resolved issues promptly, and ensured guest satisfaction.
 • Maintained a clean and organized work area, including dining tables, service stations, and beverage stations.
 • Collaborated with kitchen and bar staff to ensure smooth and efficient service.
 • Processed guest payments, including handling cash, credit cards, and electronic payments, and provided accurate change.

Server Assistant, [Restaurant/Hotel], [City, State] [Dates]

 • Assisted food servers with setting up tables, including arranging utensils, glasses, and table linens.
 • Refilled water glasses and assisted in delivering beverages and food to tables.
 • Cleared tables and reset them for new guests, ensuring cleanliness and organization.
 • Assisted in restocking supplies and inventory management.

Skills:

 • Customer Service: Proven ability to provide exceptional customer service and create a positive dining experience.
 • Food and Beverage Knowledge: Familiarity with menu items, ingredients, and preparation methods.
 • Order Taking: Proficient in accurately taking and entering food and beverage orders into the POS system.
 • Teamwork: Strong collaboration skills to work effectively with kitchen and service staff.
 • Communication: Excellent verbal communication skills to interact with guests and address their needs.
 • Time Management: Ability to handle multiple tasks and prioritize responsibilities in a fast-paced environment.
 • Food Safety: Thorough understanding of food safety and sanitation regulations and adherence to hygiene practices.

Education:

High School Diploma or Equivalent [School Name], [City, State] Graduation: [Year]

References:

Available upon request.