ตัวอย่าง Food Service Resume Examples

ตัวอย่าง Food Service Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Friendly and customer-oriented food service professional with [number] years of experience in the industry. Skilled in providing exceptional service, handling food safely, and ensuring customer satisfaction. Seeking a food service position where I can utilize my skills to contribute to a positive dining experience.

Experience:

Food Server [Restaurant Name] [Location] [Dates]

 • Greeted and seated customers, provided menus, and explained daily specials.
 • Took food and beverage orders accurately and efficiently.
 • Delivered food and beverages to tables, ensuring prompt and accurate service.
 • Anticipated and fulfilled customer requests and addressed any concerns or issues.
 • Handled cash and credit card transactions, provided accurate change, and processed payments.
 • Collaborated with the kitchen staff to ensure timely delivery of food and maintained communication with the chef for special requests or dietary restrictions.
 • Maintained a clean and organized work area, including tables, chairs, and service stations.
 • Assisted in setting up and breaking down the dining area, including arranging tables and chairs, cleaning tableware, and replenishing supplies.
 • Followed all food safety and hygiene guidelines to ensure a safe dining experience for customers.

Kitchen Assistant [Catering Company Name] [Location] [Dates]

 • Assisted in food preparation and cooking under the supervision of the head chef.
 • Washed, peeled, and chopped ingredients as needed.
 • Prepared salads, appetizers, and side dishes according to recipes and portion sizes.
 • Assisted in plating and garnishing dishes for presentation.
 • Cleaned and sanitized kitchen equipment, utensils, and work surfaces.
 • Stored food items properly and rotated stock to maintain freshness.
 • Assisted in receiving and inspecting food deliveries for quality and quantity.

Education:

High School Diploma [School Name] [Location] [Graduation Year]

Skills:

 • Excellent customer service and interpersonal skills
 • Ability to work in a fast-paced and dynamic environment
 • Strong attention to detail and accuracy
 • Knowledge of food safety and hygiene practices
 • Effective communication and teamwork skills
 • Ability to handle cash transactions and operate POS systems
 • Time management and multitasking abilities
 • Flexibility to work evenings, weekends, and holidays
 • Basic knowledge of food preparation techniques

References:

Available upon request