ตัวอย่าง Front End Developer Resume Sample

ตัวอย่าง Front End Developer Resume Sample (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Results-oriented Front End Developer with [X] years of experience creating dynamic and responsive web applications. Passionate about crafting engaging user experiences through clean and efficient code. Seeking a challenging role as a Front End Developer to contribute my skills in HTML, CSS, JavaScript, and UI/UX design to deliver high-quality web solutions.

Professional Summary:

 • years of experience as a Front End Developer, specializing in HTML, CSS, JavaScript, and UI/UX design
 • Proven track record of developing visually appealing and user-friendly web applications
 • Strong understanding of modern web development frameworks and libraries, such as React, Angular, or Vue.js
 • Proficient in responsive design principles and cross-browser compatibility
 • Familiarity with version control systems, such as Git
 • Solid understanding of SEO best practices and web performance optimization techniques
 • Excellent problem-solving and debugging skills
 • Strong communication and collaboration skills to work effectively in a team environment

Experience:

Front End Developer, [Company Name] [Location] [Dates]

 • Collaborated with cross-functional teams to develop and maintain responsive web applications
 • Translated design mockups and wireframes into pixel-perfect HTML/CSS code
 • Implemented interactive user interfaces using JavaScript and related libraries/frameworks
 • Conducted code reviews and provided feedback to ensure high-quality code standards
 • Optimized website performance by implementing front end optimizations, such as lazy loading, image compression, and minification
 • Ensured cross-browser compatibility and responsiveness across different devices
 • Implemented SEO best practices to improve search engine rankings and visibility
 • Worked closely with designers, backend developers, and project managers to deliver projects on time and within scope

Front End Developer Intern, [Company Name] [Location] [Dates]

 • Assisted in developing and maintaining web applications using HTML, CSS, and JavaScript
 • Collaborated with the team to implement UI/UX designs and improve user interactions
 • Conducted bug fixes and implemented enhancements based on user feedback
 • Assisted in website optimization efforts, including image optimization and code refactoring
 • Worked on website testing and debugging to ensure smooth functionality
 • Contributed to the creation of documentation and user guides

Education:

Bachelor’s Degree in Computer Science [University Name] [Location] [Graduation Year]

Skills:

 • Proficient in HTML, CSS, and JavaScript
 • Experience with modern front end frameworks and libraries (e.g., React, Angular, Vue.js)
 • Responsive design and cross-browser compatibility
 • UI/UX design principles
 • Familiarity with version control systems (e.g., Git)
 • Web performance optimization
 • SEO best practices
 • Problem-solving and debugging skills
 • Strong communication and collaboration skills

Projects:

 • List relevant projects or personal side projects that demonstrate your skills and expertise in front end development. Include a brief description of each project and the technologies used.

References:

Available upon request