ตัวอย่าง Front End Developer Resume

ตัวอย่าง Front End Developer Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address] [City, State,

ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled and detail-oriented Front End Developer with [Number] years of experience in designing and implementing visually stunning and user-friendly web applications. Seeking a challenging position to utilize strong technical skills, creativity, and passion for front end development to deliver exceptional user experiences.

Summary of Qualifications:

 • [Number] years of experience in front end web development, working on projects from concept to completion.
 • Proficient in HTML, CSS, and JavaScript, with expertise in modern frameworks such as React and Angular.
 • Strong understanding of responsive design principles and mobile-first development.
 • Experience collaborating with UI/UX designers and back end developers to implement visually appealing and functional interfaces.
 • Solid knowledge of web accessibility standards and best practices.
 • Skilled in debugging and troubleshooting front end issues across multiple browsers and devices.
 • Excellent communication and collaboration skills, with the ability to work effectively in cross-functional teams.

Professional Experience:

Front End DeveloperXYZ Company, City, State [Dates]

 • Developed and maintained front end codebase for web applications using HTML, CSS, and JavaScript, adhering to best practices and industry standards.
 • Collaborated closely with UI/UX designers to translate design mockups into responsive and interactive user interfaces.
 • Implemented modern front end frameworks (e.g., React, Angular) to create dynamic and scalable web applications.
 • Optimized website performance by optimizing code, minifying assets, and implementing caching techniques.
 • Conducted thorough cross-browser and cross-device testing to ensure consistent and seamless user experiences.
 • Participated in code reviews, providing feedback to peers and ensuring code quality and consistency.
 • Collaborated with back end developers to integrate front end code with server-side logic and APIs.
 • Stayed up-to-date with the latest front end development trends and technologies, continuously improving skills and exploring innovative solutions.

Front End Developer InternABC Company, City, State [Dates]

 • Assisted in the development and maintenance of front end codebase for web applications.
 • Worked closely with senior developers to implement responsive designs and ensure optimal user experiences.
 • Conducted cross-browser testing and debugging to identify and resolve front end issues.
 • Assisted in the optimization of website performance through code improvements and asset optimization.
 • Participated in team meetings and discussions, contributing ideas and suggestions for process improvements.

Education:

Bachelor of Science in Computer Science

University Name, City, State [Year]

Technical Skills:

 • Proficient in HTML, CSS, JavaScript
 • Experience with front end frameworks: React, Angular, etc.
 • Familiarity with version control systems (Git)
 • Knowledge of responsive design principles and mobile-first development
 • Understanding of web accessibility standards (WCAG)
 • Experience with UI/UX design tools (e.g., Adobe XD, Sketch)
 • Strong problem-solving and debugging skills

Projects:

 1. [Project Name]

  • Description: [Brief description of the project, including technologies used and your role]
  • GitHub Repository: [Link to the project’s GitHub repository, if applicable]
 2. [Project Name]

  • Description: [Brief description of the project, including technologies used and your role]
  • GitHub Repository: [Link to the project’s GitHub repository, if applicable]

Certifications:

 • [Certification Name], [Certifying Organization], [Year]
 • [Certification Name], [Certifying Organization], [Year]

References:

Available upon request