ตัวอย่าง Hospitality Resume Samples

ตัวอย่าง Hospitality Resume Samples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and service-oriented hospitality professional with a passion for delivering exceptional guest experiences. Seeking a position in the hospitality industry where I can utilize my strong customer service skills, attention to detail, and ability to work effectively in a team to contribute to the success of the organization.

Education:

Bachelor’s Degree in Hospitality Management [University Name] [Location] [Graduation Year]

Skills:

 • Exceptional customer service skills with a focus on guest satisfaction.
 • Strong communication and interpersonal skills to build positive relationships with guests and team members.
 • Proficient in using hospitality management software and reservation systems.
 • Ability to handle guest inquiries, complaints, and requests in a professional and timely manner.
 • Excellent problem-solving and decision-making abilities.
 • Attention to detail in ensuring a clean and welcoming environment for guests.
 • Ability to work in a fast-paced and high-pressure environment.
 • Knowledge of food and beverage operations, event planning, and front desk operations.

Experience:

Front Desk Agent [Hotel Name] [Location] [Dates]

 • Greeted guests upon arrival and provided exceptional customer service throughout their stay.
 • Checked guests in and out of the hotel, processed payments, and handled reservations.
 • Addressed guest inquiries and resolved any issues or complaints promptly and effectively.
 • Provided information about hotel amenities, local attractions, and transportation options.
 • Assisted with coordinating guest requests, such as room service, wake-up calls, and transportation arrangements.
 • Maintained accurate guest records and ensured the confidentiality of personal information.

Hospitality Intern [Company/Organization Name] [Location] [Dates]

 • Assisted with various aspects of hotel operations, including front desk, housekeeping, and food and beverage departments.
 • Supported the team in delivering exceptional guest experiences and ensuring high standards of cleanliness and service.
 • Participated in event planning and coordination, including conferences, weddings, and corporate events.
 • Conducted market research and competitive analysis to identify new opportunities for improvement.
 • Collaborated with team members to implement process enhancements and streamline operations.

Additional Skills:

 • Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint).
 • Knowledge of hotel management software (e.g., Opera, Amadeus, Fidelio).
 • Fluent in multiple languages (if applicable).

References:

Available upon request