ตัวอย่าง Housekeeping CV Sample

ตัวอย่าง Housekeeping CV Sample (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly dedicated and detail-oriented housekeeping professional with [number] years of experience in maintaining cleanliness and orderliness in hotels and residential settings. Proven track record of providing exceptional customer service and ensuring a comfortable and hygienic environment for guests. Seeking a challenging Housekeeping position where I can utilize my skills in cleaning, organization, and time management to contribute to the overall guest satisfaction and operational efficiency of a prestigious establishment.

Education:

 • High School Diploma [School Name] [City, State] [Year]

Skills:

 • Cleaning and Sanitization: Proficient in a wide range of cleaning techniques and tools, including dusting, mopping, vacuuming, and disinfecting. Knowledgeable in maintaining high standards of cleanliness and hygiene in accordance with industry regulations.
 • Attention to Detail: Meticulous and thorough in performing cleaning tasks, ensuring all areas are spotless and well-presented. Ability to identify areas requiring special attention and address them promptly.
 • Time Management: Efficient in managing workloads and prioritizing tasks to meet deadlines. Capable of working independently and completing assigned tasks within given timeframes.
 • Customer Service: Dedicated to providing excellent service to guests, addressing their needs and concerns in a professional and courteous manner. Skilled in maintaining a positive and friendly demeanor while interacting with guests.
 • Communication: Strong verbal and written communication skills. Ability to understand and follow instructions accurately, as well as effectively communicate with team members and supervisors.
 • Organization: Expertise in organizing cleaning supplies and equipment, ensuring they are readily available and properly stored. Proficient in managing inventory and restocking as needed.
 • Adaptability: Flexible and adaptable in handling changing work environments and situations. Capable of adjusting cleaning routines based on guest preferences and specific requirements.

Experience:

Housekeeping Attendant [Hotel Name] [City, State] [Dates of Employment]

 • Cleaned and maintained guest rooms, public areas, and back-of-house areas according to established standards and procedures.
 • Performed thorough cleaning tasks, including dusting, vacuuming, mopping, and sanitizing bathrooms and fixtures.
 • Restocked supplies, such as toiletries, linens, and cleaning products, ensuring an adequate inventory at all times.
 • Responded promptly to guest requests and inquiries, addressing any concerns or issues in a professional and courteous manner.
 • Collaborated with team members and supervisors to ensure efficient workflow and timely completion of assigned tasks.
 • Followed safety protocols and guidelines to maintain a safe working environment for both guests and staff.
 • Assisted in training new housekeeping team members, ensuring they adhere to cleanliness standards and service expectations.

Housekeeping Intern [Hotel Name] [City, State] [Dates of Internship]

 • Assisted in daily housekeeping operations, including cleaning and maintenance of guest rooms and public areas.
 • Supported senior housekeeping staff in performing various cleaning tasks and following established procedures.
 • Learned and practiced proper handling and disposal of hazardous materials in accordance with safety guidelines.
 • Collaborated with team members to maintain a clean and organized work environment.
 • Assisted with inventory management, including monitoring stock levels and assisting in supply restocking.

References:

Available upon request