ตัวอย่าง Housekeeping Resume Examples

ตัวอย่าง Housekeeping Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and detail-oriented housekeeper with [Number] years of experience providing exceptional cleaning and maintenance services. Skilled in performing a variety of housekeeping tasks to ensure cleanliness, organization, and guest satisfaction. Seeking a housekeeping position to contribute to a clean and welcoming environment for residents or guests.

Summary of Qualifications:

 • Extensive knowledge of cleaning procedures, equipment, and chemicals.
 • Proven ability to prioritize tasks and manage time effectively.
 • Excellent attention to detail to ensure high-quality cleaning standards.
 • Strong physical stamina to handle repetitive tasks and lift heavy objects.
 • Exceptional customer service skills to interact with residents or guests.
 • Solid understanding of safety protocols and infection control measures.

Professional Experience:

 • Housekeeper, [Hotel Name], [City, State][Dates]
  • Cleaned and maintained guest rooms, including making beds, dusting, vacuuming, and replenishing supplies.
  • Conducted thorough cleaning of common areas, such as lobbies, hallways, and elevators.
  • Followed established cleaning protocols and safety guidelines to ensure a clean and hygienic environment.
  • Responded promptly to guest requests and addressed any concerns or issues.
  • Collaborated with team members to complete tasks efficiently and meet tight deadlines.
  • Assisted with laundry operations, including sorting, washing, drying, and folding linens.
 • Housekeeping Assistant, [Residential Facility], [City, State][Dates]
  • Cleaned and sanitized residents’ rooms, common areas, and restrooms.
  • Managed and organized cleaning supplies and equipment.
  • Assisted with meal service and kitchen cleanup.
  • Responded to resident inquiries and provided assistance as needed.
  • Reported any maintenance or safety concerns to the appropriate personnel.
  • Collaborated with colleagues to maintain a clean and orderly environment.

Education:

 • High School Diploma, [School Name], [City, State]
  • [Year]

Skills:

 • Deep understanding of cleaning techniques and best practices
 • Knowledge of various cleaning equipment and supplies
 • Attention to detail and strong organizational skills
 • Excellent time management and prioritization abilities
 • Ability to work independently and in a team environment
 • Exceptional customer service and communication skills
 • Adherence to safety protocols and infection control measures

References:

Available upon request