ตัวอย่าง Internship CV Examples

ตัวอย่าง Internship CV Examples (ภาษาอังกฤษ)


[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Motivated and detail-oriented student seeking an internship opportunity to gain practical experience in [field/industry]. Eager to apply theoretical knowledge, develop new skills, and contribute to the success of a dynamic organization. Strong work ethic, excellent communication skills, and a passion for continuous learning.

Education:

 • [University Name] [Degree Program/Major] [Expected Graduation Year]

Relevant Coursework:

 • [List relevant coursework or specialization relevant to the internship position]

Skills:

 • [List relevant skills such as technical skills, software proficiency, language proficiency, etc.]

Experience:

Intern, [Company/Organization Name] [City, State] [Dates]

 • Assisted with various tasks and projects, gaining exposure to [specific tasks or responsibilities relevant to the internship position].

 • Collaborated with team members to accomplish project objectives and meet deadlines.

 • Demonstrated ability to learn quickly, adapt to new environments, and work effectively in a team setting.

 • Applied academic knowledge to practical situations, gaining hands-on experience in [specific skills or areas].

Leadership and Involvement:

 • [List any leadership positions or involvement in clubs, organizations, or extracurricular activities that showcase relevant skills or qualities.]

Projects:

 • [Briefly describe any relevant projects, research, or academic achievements.]

Technical Skills:

 • [List any technical skills or software proficiency relevant to the internship position.]

Additional Skills:

 • [List any additional skills or certifications that may be relevant to the internship position.]

References:

Available upon request