ตัวอย่าง Internship Resume Examples

ตัวอย่าง Internship Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and ambitious student seeking an internship opportunity to gain practical experience and apply academic knowledge in a real-world setting. Eager to contribute to a dynamic organization and develop valuable skills in [relevant field].

Education:

Bachelor of [Degree Program] University Name, City, State Expected Graduation: [Month, Year]

Relevant Coursework:

 • [Course 1]
 • [Course 2]
 • [Course 3]
 • [Course 4]

Skills:

 • Proficient in [relevant software/tools/technologies]
 • Strong analytical and problem-solving abilities
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Detail-oriented with strong organizational skills
 • Time management and ability to meet deadlines
 • Adaptability and willingness to learn
 • Strong work ethic and dedication

Experience:

Intern, [Company/Organization], City, State [Dates]

 • Assisted [department/team] with [specific responsibilities or tasks].
 • Conducted [research, data analysis, etc.] and presented findings to the team.
 • Collaborated with team members on [specific projects or initiatives].
 • Assisted in [administrative tasks, organizing events, etc.].
 • Participated in team meetings and contributed ideas and suggestions.
 • Gained exposure to [industry-specific knowledge, tools, or processes].

Leadership and Extracurricular Activities:

 • [Name of Student Organization/Club], [Position], [Dates]

  • [Describe responsibilities, achievements, and contributions]
 • [Volunteer Organization], [Role], [Dates]

  • [Describe responsibilities and tasks]

Projects:

 1. [Project Name]

  • [Describe the project, your role, and the skills utilized]
  • [Highlight any significant achievements or outcomes]
 2. [Project Name]

  • [Describe the project, your role, and the skills utilized]
  • [Highlight any significant achievements or outcomes]

Certifications:

 • [Certification Name], [Certifying Organization], [Year]
 • [Certification Name], [Certifying Organization], [Year]

References:

Available upon reques