ตัวอย่าง Internship Resume Sample

ตัวอย่าง Internship Resume Sample (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and detail-oriented student pursuing a [Degree] in [Field of Study]. Seeking a challenging internship opportunity to gain practical experience and contribute to a dynamic organization. Strong academic background combined with excellent communication and problem-solving skills.

Education:

 • [Degree], [Field of Study], [University Name], [City, State]
  • [Expected Year of Graduation]
  • Relevant coursework: [List any relevant courses or projects that showcase your skills]

Skills:

 • Technical Skills: [List relevant technical skills such as programming languages, software, tools, etc.]
 • Analytical Skills: [Highlight any analytical skills or techniques you possess]
 • Communication Skills: [Mention any experience in public speaking, presentations, or written communication]
 • Teamwork and Collaboration: [Emphasize any group projects or team-based activities you have been involved in]

Experience:

 • Intern, [Company/Organization], [City, State][Dates]

  • Assisted with [specific tasks or projects] to support the team.
  • Conducted [research, data analysis, etc.] to provide valuable insights.
  • Collaborated with cross-functional teams to achieve project objectives.
  • Assisted in [administrative tasks, documentation, etc.] as required.
 • Volunteer, [Organization/Institution], [City, State][Dates]

  • Contributed to [specific tasks or projects] to support the mission of the organization.
  • Assisted in organizing and executing [events, workshops, etc.].
  • Worked collaboratively with other volunteers to achieve project goals.

Projects:

 • [List any relevant projects you have worked on during your academic or extracurricular activities, highlighting key responsibilities and achievements]

Leadership and Involvement:

 • [List any leadership positions or involvement in clubs, organizations, or community service]

Awards and Achievements:

 • [Highlight any academic or extracurricular achievements, such as scholarships, awards, or honors]

References:

Available upon request