ตัวอย่าง IT Business Analyst Resume

ตัวอย่าง IT Business Analyst Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled and detail-oriented IT Business Analyst with a strong background in requirements gathering, analysis, and process improvement. Seeking a challenging role as an IT Business Analyst to leverage technical expertise and business acumen to drive innovation and enhance organizational efficiency.

Education:

Bachelor’s Degree in Information Technology University Name, City, State Year of Graduation

Skills:

 • Strong understanding of software development life cycle (SDLC) methodologies, such as Agile and Waterfall.
 • Proficient in requirements gathering, analysis, and documentation.
 • Experience with business process modeling and workflow analysis.
 • Solid knowledge of SQL and data analysis tools.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Excellent communication and collaboration abilities.
 • Ability to translate technical concepts to non-technical stakeholders.
 • Experience in conducting user acceptance testing (UAT) and system integration testing (SIT).
 • Proficient in project management tools and software.
 • Knowledge of industry best practices and trends in IT and business analysis.

Work Experience: IT Business Analyst Company Name, City, State Dates

 • Gathered and documented business requirements by conducting interviews, workshops, and meetings with stakeholders.
 • Analyzed existing business processes and identified areas for improvement and optimization.
 • Collaborated with cross-functional teams to develop and implement solutions that aligned with business goals and objectives.
 • Created detailed requirement specifications, user stories, and use cases.
 • Conducted impact analysis and feasibility studies for proposed IT projects.
 • Assisted in the development and execution of test plans, including UAT and SIT.
 • Worked closely with developers and quality assurance teams to ensure accurate and timely delivery of projects.
 • Conducted user training and provided ongoing support for implemented systems.
 • Monitored project progress, identified risks, and implemented mitigation strategies.
 • Collaborated with stakeholders to define project scope, objectives, and deliverables.
 • Assisted in the development of project plans and timelines.

IT Intern Company Name, City, State Dates

 • Assisted in requirements gathering and documentation for various IT projects.
 • Conducted data analysis and prepared reports for senior management.
 • Assisted in the testing and quality assurance of software applications.
 • Participated in meetings with stakeholders to understand business needs and objectives.
 • Contributed to the development of process improvement initiatives.
 • Assisted in the implementation of new systems and technologies.

Certifications:

 • Certified Business Analysis Professional (CBAP)
 • Project Management Professional (PMP)

Additional Skills:

 • Proficient in business analysis tools and software, such as JIRA and Microsoft Visio.
 • Strong understanding of data modeling and database concepts.
 • Familiarity with programming languages, such as Java or Python.
 • Ability to work effectively in cross-functional and multicultural teams.
 • Strong attention to detail and ability to manage multiple tasks simultaneously.
 • Excellent problem-solving and decision-making skills.

References: 

Available upon request.