ตัวอย่าง Marketing Intern Resume

ตัวอย่าง Marketing Intern Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Motivated and enthusiastic marketing student seeking an internship position to gain hands-on experience and contribute to the success of a dynamic marketing team. Eager to apply my knowledge, creativity, and strong communication skills to help drive brand awareness and achieve marketing objectives.

Education:

Bachelor of Business Administration in Marketing

[University Name], [City, State] [Expected Graduation Year]

Relevant Coursework:

 • Marketing Principles
 • Consumer Behavior
 • Market Research
 • Advertising and Promotion
 • Digital Marketing
 • Social Media Marketing

Skills:

 • Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint)
 • Knowledge of social media platforms and digital marketing strategies
 • Strong written and verbal communication skills
 • Analytical and problem-solving abilities
 • Creative thinking and attention to detail
 • Teamwork and collaboration

Experience:

Marketing Intern [Company/Organization Name], [City, State] [Dates]

 • Assisted with market research and competitor analysis to identify industry trends and opportunities.
 • Contributed to social media content creation and scheduling, resulting in increased engagement and follower growth.
 • Supported the development of marketing materials such as brochures, newsletters, and promotional materials.
 • Assisted in organizing and coordinating marketing events and trade shows.
 • Conducted data analysis to evaluate marketing campaign performance and provided recommendations for optimization.

Projects:

 • Developed and implemented a social media campaign for a local nonprofit organization, resulting in a 20% increase in online donations.
 • Created a market research report analyzing consumer preferences and trends in the target market.
 • Designed and executed a survey to gather customer feedback and insights to improve product offerings.

Leadership:

 • Member, Marketing Club, [University Name], [Year]
 • Volunteer, [Charity/Organization Name], [Dates]

Skills:

 • Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint)
 • Social media management
 • Market research and analysis
 • Content creation and copywriting
 • Event coordination and organization
 • Data analysis and reporting

References:

Available upon request