ตัวอย่าง Medical Administrative Assistant Resume

ตัวอย่าง Medical Administrative Assistant Resume (ภาษาอังกฤษ)


[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly organized and detail-oriented medical administrative assistant with [number] years of experience in managing administrative tasks in a healthcare setting. Dedicated to providing exceptional support to healthcare professionals and ensuring efficient operations. Seeking a challenging position as a medical administrative assistant to contribute to the success of a healthcare facility.

Experience:

[Healthcare Facility Name] [Location] [Dates]Position: Medical Administrative Assistant

 • Managed front desk operations, including greeting patients, scheduling appointments, and answering phone calls.
 • Verified insurance information and processed patient registrations accurately and efficiently.
 • Maintained patient records, ensuring confidentiality and compliance with HIPAA regulations.
 • Assisted physicians and nurses with administrative tasks, such as preparing medical reports and documenting patient information.
 • Coordinated referrals and appointments with specialists, labs, and imaging centers.
 • Managed medical supply inventory and placed orders to ensure availability of necessary equipment and supplies.
 • Handled billing and coding tasks, including insurance claims processing and payment reconciliation.

[Healthcare Facility Name] [Location] [Dates]

Position: Medical Receptionist

 • Welcomed patients and visitors, ensuring a positive and friendly experience.
 • Scheduled appointments, coordinated follow-ups, and managed patient reminders.
 • Handled incoming and outgoing correspondence, including phone calls, emails, and faxes.
 • Updated and maintained electronic medical records, ensuring accuracy and completeness.
 • Prepared and organized patient charts for appointments and procedures.
 • Assisted with insurance verifications and handled billing inquiries.
 • Collaborated with healthcare providers and staff to facilitate smooth clinic operations.

Education:

[Degree], [Field of Study] [University Name] [Location] [Graduation Year]

Skills:

 • Proficient in medical terminology and electronic medical records systems
 • Strong knowledge of healthcare regulations and HIPAA compliance
 • Excellent organizational and time management skills
 • Effective communication and interpersonal abilities
 • Attention to detail and accuracy in administrative tasks
 • Problem-solving and decision-making skills
 • Proficient in Microsoft Office Suite

Certifications:

 • [List any relevant certifications or training programs]

References:

Available upon request