ตัวอย่าง Medical Biller Resume

ตัวอย่าง Medical Biller Resume (ภาษาอังกฤษ)

Objective:

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

Detail-oriented and organized Medical Biller with [number] years of experience in accurately coding and billing medical procedures. Proficient in medical terminology, insurance claim processing, and reimbursement procedures. Dedicated to ensuring timely and accurate billing to maximize revenue for healthcare facilities. Seeking a challenging Medical Biller position to contribute to the financial success of a healthcare organization.

Education:

 • Associate’s Degree in Medical Billing and Coding [College/University Name] [City, State] [Year]

Certifications:

 • Certified Professional Biller (CPB) [Certification Organization] [Year]

Skills:

 • Medical Coding: Proficient in ICD-10-CM and CPT coding systems, accurately assigning appropriate codes to medical procedures and diagnoses.
 • Insurance Claim Processing: Knowledge of insurance guidelines and regulations, experience in submitting and tracking insurance claims.
 • Reimbursement Procedures: Familiarity with reimbursement processes, including payment posting, payment reconciliation, and denial management.
 • Medical Terminology: Strong understanding of medical terminology, anatomy, and physiology to accurately code and bill medical services.
 • Electronic Health Records (EHR): Experience working with EHR systems to access patient information and update billing records.
 • Attention to Detail: Exceptional attention to detail in reviewing medical records, ensuring accuracy in coding and billing information.
 • Communication: Effective written and verbal communication skills to liaise with healthcare providers, insurance companies, and patients.
 • Time Management: Ability to prioritize tasks, meet deadlines, and handle a high volume of medical billing responsibilities.
 • Software Proficiency: Proficient in using medical billing software and applications, such as Medisoft, Epic, or Practice Management Systems.

Experience:

Medical Biller, [Healthcare Facility] [City, State] [Dates]

 • Accurately coded and billed medical procedures and services using ICD-10-CM and CPT coding systems.

 • Reviewed medical records for completeness and accuracy, ensuring proper documentation for billing purposes.

 • Prepared and submitted insurance claims to various insurance companies, following billing guidelines and requirements.

 • Resolved billing discrepancies and denials by communicating with insurance providers and patients, providing necessary documentation and information.

 • Posted payments and reconciled accounts, identifying and resolving any discrepancies.

 • Assisted patients with insurance inquiries, explaining billing processes, and addressing their concerns.

Medical Billing Intern, [Healthcare Facility] [City, State] [Dates]

 • Assisted with medical coding and billing tasks, including reviewing medical records, assigning appropriate codes, and preparing billing statements.

 • Supported the billing team in claim submission, payment posting, and follow-up activities.

 • Participated in training sessions to enhance knowledge of medical billing processes and regulations.

Professional Affiliations:

 • [List any relevant professional affiliations, such as AAPC or AHIMA]

References:

Available upon request