ตัวอย่าง Medical Receptionist Resume

ตัวอย่าง Medical Receptionist Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Friendly and organized medical receptionist with [Number] years of experience in providing excellent customer service and administrative support in a medical office setting. Dedicated to creating a positive patient experience and ensuring smooth clinic operations. Seeking a challenging position as a medical receptionist to utilize my strong communication skills, attention to detail, and ability to multitask effectively.

Education:

Associate Degree in Medical Office Administration [College/University Name], [City, State] [Year]

Skills:

 • Proficient in managing front desk operations, including scheduling appointments, answering phone calls, and greeting patients.
 • Strong knowledge of medical terminology and procedures.
 • Excellent customer service and interpersonal skills.
 • Ability to maintain patient confidentiality and handle sensitive information with discretion.
 • Proficient in using electronic health records (EHR) and medical office software.
 • Exceptional organizational and time management abilities.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Ability to multitask and handle a high volume of administrative tasks.
 • Strong attention to detail and accuracy in maintaining records and files.
 • Proficient in handling insurance verification and billing procedures.

Professional Experience:

Medical Receptionist, [Medical Practice], [City, State] [Years]

 • Greeted patients, answered phone calls, and scheduled appointments using electronic scheduling system.
 • Verified patient insurance information and processed necessary paperwork.
 • Managed patient check-in and check-out processes, ensuring accurate and complete documentation.
 • Collected co-pays and processed payments, maintaining accurate records.
 • Prepared and maintained patient charts and records, ensuring confidentiality and compliance with HIPAA regulations.
 • Assisted in maintaining the cleanliness and organization of the reception area and waiting room.
 • Handled incoming and outgoing correspondence, including faxes, emails, and mail.
 • Provided excellent customer service, addressing patient inquiries and concerns in a professional and timely manner.
 • Assisted in coordinating referrals and scheduling diagnostic tests or procedures.
 • Collaborated with healthcare professionals and staff to ensure smooth clinic operations.

Administrative Assistant, [Medical Office], [City, State] [Years]

 • Assisted in managing front desk operations, including answering phone calls, scheduling appointments, and greeting patients.
 • Managed patient registration, including verifying patient information and updating records.
 • Prepared and maintained patient charts and records, ensuring accuracy and completeness.
 • Assisted in managing insurance billing and claims, including verifying insurance coverage and submitting claims.
 • Handled incoming and outgoing correspondence, such as faxes, emails, and mail.
 • Assisted in organizing and coordinating office events and meetings.
 • Provided administrative support to healthcare professionals and staff as needed.

Skills:

 • [List any additional skills relevant to the medical receptionist role, such as proficiency in specific software or languages.]

References:

Available upon request