ตัวอย่าง Model Resume Examples

ตัวอย่าง Model Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)


[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Professional and experienced model with a versatile portfolio seeking opportunities in the fashion and modeling industry. Known for maintaining poise, professionalism, and creativity during photoshoots and runway shows. Dedicated to delivering exceptional performance and contributing to the success of fashion campaigns.

Experience:

 • Runway Model [Fashion Company/Agency] [City, State] [Start Date – End Date]
  • Participated in various fashion shows, showcasing designer collections and representing brands.
  • Walked confidently and flawlessly on the runway, demonstrating a strong command of poise and posture.
  • Collaborated with designers, stylists, and photographers to effectively showcase clothing and accessories.
  • Maintained a positive and professional attitude throughout the shows, even during long hours and fast-paced environments.
 • Print Model [Photography Studio/Agency] [City, State] [Start Date – End Date]
  • Posed for editorial, commercial, and lifestyle photoshoots.
  • Collaborated with photographers to create visually appealing and impactful images.
  • Maintained versatility in posing and expression to meet the requirements of various campaigns.
  • Demonstrated flexibility and adaptability to different concepts, themes, and wardrobe styles.
 • Brand Ambassador [Brand/Company Name] [City, State] [Start Date – End Date]
  • Represented the brand at promotional events, trade shows, and product launches.
  • Engaged with customers, showcasing the brand’s products or services and promoting brand awareness.
  • Created a positive and approachable image of the brand through excellent communication and interpersonal skills.
  • Conducted product demonstrations and provided detailed product information to potential customers.

Education:

 • Modeling and Fashion Course [Modeling School/Institute] [City, State] [Year]

Skills:

 • Confident and poised presence on the runway and in front of the camera
 • Ability to take direction and adapt to various modeling styles and concepts
 • Excellent body posture, body language, and facial expressions
 • Versatility in posing for different types of photoshoots
 • Knowledge of fashion trends and industry practices
 • Strong runway walk and stage presence
 • Exceptional communication and interpersonal skills
 • Professional attitude and reliability
 • Ability to work well under pressure and in fast-paced environments
 • Time management and organizational skills

Languages:

 • Fluent in [Languages]

Measurements:

 • Height: [Height]
 • Bust/Waist/Hips: [Measurements]
 • Shoe Size: [Shoe Size]
 • Dress Size: [Dress Size]

References:

Available upon request