ตัวอย่าง New Grad Nurse Resume

ตัวอย่าง New Grad Nurse Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and compassionate new graduate nurse seeking a challenging position in a reputable healthcare facility. Eager to apply my theoretical knowledge, clinical skills, and passion for patient care to contribute to the well-being and recovery of patients.

Education:

Bachelor of Science in Nursing University Name, City, State [Year]

Clinical Experience:

[Name of Hospital/Clinical Setting], City, State [Dates]

 • Completed [Number] hours of clinical rotations in various specialties, including Medical-Surgical, Pediatrics, Obstetrics, and Mental Health.
 • Provided direct patient care under the supervision of registered nurses.
 • Assisted in administering medications and treatments as per physicians’ orders.
 • Monitored patients’ vital signs and reported any abnormalities to the nursing staff.
 • Collaborated with the healthcare team to develop and implement patient care plans.
 • Documented patient assessments, interventions, and outcomes accurately and timely.
 • Communicated effectively with patients and their families to address their concerns and provide education on healthcare management.

Skills:

 • Proficient in performing basic nursing procedures, such as medication administration, wound care, and vital signs monitoring.
 • Knowledge of infection control protocols and patient safety guidelines.
 • Ability to effectively prioritize tasks and manage time in a fast-paced clinical environment.
 • Excellent interpersonal and communication skills to build rapport with patients, families, and healthcare team members.
 • Strong critical thinking and problem-solving abilities to make sound clinical judgments.
 • Familiarity with electronic medical records (EMR) systems.
 • Ability to remain calm and composed during emergencies and stressful situations.
 • Commitment to professional growth and staying updated with evidence-based nursing practices.

Certifications:

 • Registered Nurse (RN) Licensure, [State], [Year]
 • Basic Life Support (BLS) Certification, [Certification Body], [Year]

Professional Memberships:

 • Member, American Nurses Association (ANA)
 • Member, [State] Nurses Association

Honors and Awards:

 • [Any academic or clinical achievement, e.g., Dean’s List, Outstanding Clinical Performance]

References:

Available upon request