ตัวอย่าง Nursing Assistant Resume

ตัวอย่าง Nursing Assistant Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Compassionate and dedicated nursing assistant with [Number] years of experience providing high-quality care to patients. Skilled in assisting with daily living activities, monitoring vital signs, and maintaining a clean and safe environment. Seeking a nursing assistant position to contribute to the well-being and comfort of patients in a healthcare facility.

Summary of Qualifications:

 • Solid understanding of nursing principles and protocols.
 • Proficient in assisting with personal hygiene, mobility, and feeding.
 • Ability to accurately measure and record vital signs.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Strong attention to detail and ability to follow instructions.
 • Compassionate and patient-centered approach to patient care.
 • Familiarity with medical terminology and infection control practices.

Professional Experience:

 • Nursing Assistant, [Hospital Name], [City, State][Dates]
  • Assisted with daily living activities, including bathing, dressing, and toileting.
  • Monitored patients’ vital signs and reported any changes or abnormalities to nursing staff.
  • Provided assistance with mobility and transfer of patients.
  • Assisted with feeding and ensured patients’ nutritional needs were met.
  • Maintained a clean and safe environment for patients.
  • Responded to patient requests and provided emotional support.
 • Nursing Assistant, [Nursing Home], [City, State][Dates]
  • Assisted residents with activities of daily living, such as grooming, dressing, and ambulation.
  • Assisted with medication reminders and documented medication administration.
  • Assisted in the planning and implementation of recreational activities for residents.
  • Monitored and recorded residents’ food and fluid intake.
  • Collaborated with the nursing team to provide comprehensive care to residents.
  • Participated in regular staff meetings and training sessions.

Education:

 • Certified Nursing Assistant Program, [Training Institution], [City, State]
  • [Year]

Skills:

 • Proficient in providing personal care assistance
 • Knowledge of basic medical procedures and terminology
 • Strong observation and documentation skills
 • Ability to maintain patient privacy and confidentiality
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to remain calm and composed in high-pressure situations
 • Knowledge of infection control practices

Certifications:

 • Certified Nursing Assistant (CNA) certification

References:

Available upon request