ตัวอย่าง Photographer Resume Examples

ตัวอย่าง Photographer Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

[Objective]

Highly skilled and creative photographer with a passion for capturing memorable moments and telling stories through images. Experienced in various genres of photography, including portrait, landscape, and event photography. Seeking a challenging role where I can utilize my technical expertise and artistic vision to deliver exceptional visual content.

[Skills]

 • Proficient in operating DSLR cameras and advanced photography equipment
 • Extensive knowledge of composition, lighting, and post-processing techniques
 • Strong understanding of different photography styles and genres
 • Excellent ability to work with clients to capture their desired vision
 • Skilled in editing software such as Adobe Photoshop and Lightroom
 • Strong attention to detail and ability to meet deadlines
 • Exceptional interpersonal and communication skills

[Education]

 • Bachelor of Fine Arts in Photography, [University Name], [City, State] [Year of Graduation]

[Experience]

 • Freelance Photographer, [Year-Present]

  • Specialize in portrait photography, capturing the unique personality and essence of individuals.
  • Collaborate closely with clients to understand their vision and deliver exceptional photographs.
  • Utilize various lighting techniques and props to create visually stunning images.
  • Edit and retouch photos using Adobe Photoshop and Lightroom to ensure high-quality final products.
  • Manage all aspects of the photography process, from pre-production to post-production.
 • Event Photographer, [Company/Organization Name], [City, State], [Year-Year]

  • Photographed various events, including weddings, concerts, and corporate functions.
  • Captured candid moments and documented the atmosphere and emotions of the events.
  • Coordinated with event organizers and worked in dynamic environments to capture key moments.
  • Edited and delivered high-resolution images to clients within agreed-upon timelines.
 • Photography Assistant, [Photography Studio], [City, State], [Year-Year]

  • Assisted in setting up lighting equipment and props for studio shoots.
  • Conducted research and assisted with planning and organizing photoshoots.
  • Managed and maintained photography equipment and ensured their proper functionality.
  • Retouched and edited images under the guidance of senior photographers.

[Portfolio]

 • Include a link to your online portfolio or attach a selection of your best photographs that showcase your skills and style as a photographer.

[Awards and Achievements]

 • List any relevant photography awards, recognition, or publications you have received for your work.

[Extracurricular Activities]

 • Member, [Photography Club or Association], [Year-Present]
  • Engage in photography discussions, share knowledge, and collaborate with fellow photographers.

[References] 

Available upon request