ตัวอย่าง Police Officer Resume

ตัวอย่าง Police Officer Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and dedicated police officer with [Number] years of experience in law enforcement. Committed to maintaining public safety, upholding the law, and serving the community. Seeking a challenging position as a police officer to utilize my skills, training, and commitment to protecting and serving.

Education:

Bachelor of Science in Criminal Justice [University Name], [City, State] [Year]

Certifications and Training:

 • Basic Law Enforcement Certification, [State], [Year]
 • Firearms Certification, [Year]
 • Defensive Tactics Certification, [Year]
 • First Aid and CPR Certification, [Year]
 • Advanced Roadside Impaired Driving Enforcement (ARIDE) Training, [Year]

Skills:

 • Comprehensive knowledge of law enforcement procedures, criminal codes, and legal guidelines.
 • Excellent physical fitness and stamina.
 • Proficient in using firearms and handling various law enforcement equipment.
 • Strong communication and interpersonal skills.
 • Ability to remain calm and make quick decisions in high-pressure situations.
 • Strong problem-solving and conflict resolution abilities.
 • Experience in community policing and building positive relationships with the community.
 • Proficient in report writing and maintaining accurate records.
 • Knowledge of investigative techniques and evidence collection.

Professional Experience:

Police Officer, [Police Department], [City, State] [Years]

 • Patrolled assigned areas, responded to calls for service, and enforced local, state, and federal laws.
 • Conducted routine traffic stops, issued citations, and investigated traffic accidents.
 • Responded to emergency situations, including domestic disputes, disturbances, and crimes in progress.
 • Conducted investigations, gathered evidence, and prepared detailed reports.
 • Assisted in the apprehension and arrest of suspects, ensuring public safety and due process.
 • Collaborated with other law enforcement agencies and participated in joint operations and task forces.
 • Provided community-oriented policing services, engaging with community members and addressing their concerns.
 • Participated in training programs and workshops to enhance skills and knowledge in law enforcement practices.
 • Conducted crime prevention activities, such as public presentations and neighborhood watch programs.

Police Cadet, [Police Department], [City, State] [Years]

 • Assisted police officers in daily operations, including traffic control, crowd management, and event security.
 • Conducted routine patrols and provided support in crime prevention initiatives.
 • Assisted in investigations, evidence collection, and witness interviews.
 • Participated in training programs to develop knowledge of law enforcement procedures and techniques.
 • Maintained equipment and vehicles in a clean and operational condition.

Achievements:

 • [List any notable achievements, commendations, or awards received during your career.]

References:

Available upon request