ตัวอย่าง Professional Resume Sample

ตัวอย่าง Professional Resume Sample (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and results-oriented professional with [Number] years of experience in [industry/field]. Proven track record of delivering exceptional results, exceeding targets, and driving business growth. Seeking a challenging position where I can leverage my skills, expertise, and leadership abilities to make a significant impact.

Education:

[Degree], [Major] [University Name], [City, State] [Year]

Skills:

 • Strong communication and interpersonal skills.
 • Excellent problem-solving and critical thinking abilities.
 • Proven ability to work well in a team or independently.
 • Solid organizational and time management skills.
 • Proficient in [relevant software/tools].
 • Adaptability and flexibility in a fast-paced environment.
 • Strong attention to detail and accuracy.
 • Ability to manage multiple tasks and meet deadlines.
 • Strategic thinking and decision-making skills.
 • Continuous learner with a growth mindset.

Professional Experience:

[Company Name], [City, State] [Position Title], [Years]

 • [Highlight key responsibilities and achievements in your current or most recent role. Focus on quantifiable achievements and measurable results.]

[Company Name], [City, State] [Position Title], [Years]

 • [Provide a brief overview of your responsibilities and accomplishments in previous roles.]

Additional Experience:

[Company Name], [City, State] [Position Title], [Years]

 • [Include any relevant additional experience or internships, highlighting transferable skills.]

Achievements:

 • [List any notable achievements or awards you have received during your career.]

Professional Affiliations:

 • [List any professional associations or organizations you are a member of.]

Certifications:

 • [Include any relevant certifications or training programs you have completed.]

References: 

Available upon request