ตัวอย่าง Receptionist Resume Examples

ตัวอย่าง Receptionist Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Friendly and organized receptionist with [Number] years of experience in providing excellent customer service and managing administrative tasks. Seeking a receptionist position at a reputable organization where I can utilize my strong communication skills, attention to detail, and ability to handle a fast-paced work environment.

Summary of Qualifications:

 • [Number] years of experience as a receptionist in various industries, including hospitality and professional services.
 • Proficient in managing front desk operations, including greeting visitors, answering phone calls, and scheduling appointments.
 • Strong interpersonal and communication skills, able to interact effectively with clients, customers, and colleagues.
 • Exceptional organizational skills, with the ability to prioritize tasks and manage multiple responsibilities.
 • Proficient in using office equipment and software, including phone systems, email, and MS Office Suite.
 • Excellent problem-solving skills, capable of handling challenging situations with patience and professionalism.
 • Detail-oriented, ensuring accuracy in managing records, scheduling, and maintaining confidential information.
 • Ability to work independently and as part of a team, contributing to a positive and efficient work environment.
 • Proven ability to remain calm and composed in high-pressure situations.
 • Professional appearance and demeanor, representing the organization in a polished and professional manner.

Professional Experience:

Receptionist ABC Company, City, State [Dates]

 • Managed the front desk, greeting and welcoming visitors with a friendly and professional demeanor.
 • Answered incoming phone calls, screened and directed calls to appropriate personnel.
 • Scheduled appointments, meetings, and conference room reservations using scheduling software.
 • Responded to inquiries from clients, customers, and staff members, providing accurate and helpful information.
 • Sorted and distributed incoming mail and packages, ensuring timely delivery to recipients.
 • Assisted in coordinating travel arrangements and accommodations for staff members.
 • Maintained office supplies inventory and placed orders as needed.
 • Managed the reception area, ensuring cleanliness and organization.
 • Assisted in coordinating and organizing company events and meetings.
 • Assisted with administrative tasks, such as data entry, filing, and document preparation.

Front Desk Receptionist XYZ Hotel, City, State [Dates]

 • Checked-in and checked-out hotel guests, ensuring a smooth and pleasant experience.
 • Assisted guests with inquiries, provided information about hotel amenities, and resolved any issues or complaints.
 • Managed phone calls, transferred calls to the appropriate departments, and took messages as necessary.
 • Handled cash transactions and maintained accurate records of guest payments.
 • Coordinated with housekeeping and maintenance staff to ensure guest requests and concerns were addressed promptly.
 • Assisted with concierge services, such as arranging transportation and making restaurant reservations for guests.
 • Managed the front desk area, including maintaining a clean and organized reception area.
 • Assisted in training new receptionists on hotel policies and procedures.

Education:

High School Diploma School Name, City, State [Year]

Skills:

 • Excellent customer service and interpersonal skills
 • Strong written and verbal communication skills
 • Proficient in using office equipment and software
 • Effective time management and organizational skills
 • Attention to detail and accuracy
 • Ability to handle multiple tasks and prioritize effectively
 • Professional appearance and demeanor
 • Problem-solving and conflict resolution skills
 • Ability to work independently and in a team
 • Adaptability and flexibility in a fast-paced environment

References:

Available upon request