ตัวอย่าง Research Resume Examples

ตัวอย่าง Research Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and detail-oriented Research professional with [number] years of experience in conducting and managing research projects. Skilled in data collection, analysis, and reporting. Committed to producing high-quality research outcomes and contributing to the advancement of knowledge in [field]. Seeking a challenging research position to utilize my strong analytical and problem-solving skills.

Education:

 • Master’s Degree in [Field of Study] [University Name] [City, State] [Year]

Skills:

 • Research Methodologies: Proficient in various research methodologies, including quantitative and qualitative approaches.
 • Data Collection and Analysis: Experience in designing and conducting research studies, collecting and analyzing data using statistical software (e.g., SPSS, R).
 • Literature Review: Expertise in conducting comprehensive literature reviews to identify gaps in knowledge and develop research hypotheses.
 • Experimental Design: Knowledge of experimental design principles, including control groups, randomization, and sample size determination.
 • Data Visualization: Proficient in presenting research findings through clear and visually appealing charts, graphs, and tables.
 • Research Ethics: Strong understanding of ethical considerations in research, including participant confidentiality and informed consent.
 • Communication: Excellent written and verbal communication skills to effectively present research findings and collaborate with colleagues.
 • Critical Thinking: Ability to think critically, identify research problems, and propose innovative solutions.
 • Time Management: Proven ability to manage multiple research projects, meet deadlines, and prioritize tasks effectively.

Experience:

Research Assistant, [University/Research Institution] [City, State] [Dates]

 • Conducted literature reviews to support research project development and identify relevant research gaps.

 • Assisted in designing research studies, developing data collection tools, and implementing data collection procedures.

 • Collected and analyzed research data using statistical software, interpreted results, and generated comprehensive reports.

 • Collaborated with research team members to ensure data accuracy and quality control.

 • Presented research findings at conferences and participated in academic discussions.

Intern, [Company/Organization] [City, State] [Dates]

 • Assisted in various research projects by collecting and organizing data, conducting data entry, and performing data analysis.

 • Contributed to the development of research proposals and project documentation.

 • Supported the research team in literature reviews and preparing research reports.

Publications:

 • [List any relevant publications, such as journal articles, conference papers, or book chapters]

Presentations:

 • [List any presentations given at conferences or seminars]

Professional Affiliations:

 • [List any professional associations or organizations you are a member of]

References:

Available upon request