ตัวอย่าง Restaurant Cashier Resume

ตัวอย่าง Restaurant Cashier Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and detail-oriented Restaurant Cashier with [X] years of experience in providing exceptional customer service and managing cash transactions. Skilled in accurately handling cash, processing payments, and maintaining a clean and organized cashier station. Seeking a challenging role as a Restaurant Cashier to contribute to the success of a dynamic food service establishment.

Summary of Qualifications:

 • years of experience as a Restaurant Cashier, handling cash transactions and providing excellent customer service.
 • Proven ability to process payments accurately and efficiently, using cash registers and POS systems.
 • Solid understanding of cash handling procedures, including counting and verifying cash, processing refunds, and balancing cash drawers.
 • Exceptional customer service skills, with the ability to greet customers, answer inquiries, and resolve issues in a friendly and professional manner.
 • Strong multitasking abilities, able to handle multiple customers and tasks simultaneously while maintaining a high level of accuracy.
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to work effectively in a fast-paced team environment.
 • Familiarity with restaurant menus and specials, enabling prompt and accurate order entry.
 • Basic knowledge of food safety and hygiene practices, ensuring a clean and sanitary work environment.

Professional Experience:

Restaurant Cashier | [Restaurant Name] [City, State] [Dates of Employment]

 • Welcomed customers with a friendly and positive attitude, providing prompt and courteous service.
 • Processed customer orders accurately and efficiently, utilizing the restaurant’s POS system and cash registers.
 • Handled cash transactions, including receiving payments, giving change, and processing credit card payments.
 • Balanced cash drawers at the beginning and end of each shift, ensuring accuracy and compliance with cash handling procedures.
 • Assisted with answering customer inquiries, providing information on menu items, specials, and promotions.
 • Collaborated with the kitchen staff and servers to ensure timely and accurate order fulfillment.
 • Maintained cleanliness and organization of the cashier station, ensuring a neat and inviting appearance.
 • Handled customer complaints and concerns, resolving issues promptly and escalating to management when necessary.
 • Followed food safety and hygiene practices, including proper handling and storage of food items.
 • Assisted with other duties as assigned, such as restocking supplies and cleaning dining areas.

Education:

High School Diploma [School Name] [City, State] [Graduation Year]

Skills:

 • Cash handling and payment processing
 • Customer service and interpersonal skills
 • Attention to detail and accuracy
 • Multitasking and time management
 • POS systems and cash registers
 • Communication and problem-solving
 • Basic food safety and hygiene practices

References:

Available upon request