ตัวอย่าง Restaurant General Manager Resume

ตัวอย่าง Restaurant General Manager Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Dynamic and results-oriented Restaurant General Manager with a passion for leveraging data and analytics to drive operational efficiency, improve customer experience, and maximize profitability. Strong leadership skills with a track record of successfully managing high-performing teams. Seeking a challenging role as a Restaurant General Manager to utilize my expertise in data-driven decision-making, process optimization, and team development.

Skills:

 • Proven track record of driving revenue growth and achieving financial targets.
 • Strong understanding of restaurant operations and industry trends.
 • Experience in leveraging data analytics and business intelligence tools for performance analysis.
 • Proficient in budgeting, cost control, and financial analysis.
 • Excellent interpersonal and communication skills to build and maintain strong relationships with staff, customers, and vendors.
 • Skilled in team management, staff training, and development.
 • Extensive knowledge of food safety and regulatory compliance.
 • Proficient in restaurant management software and POS systems.

Education:

Bachelor of Business Administration in Hospitality Management University Name, City, State Graduation Year

Professional Experience:

Restaurant General Manager Company Name, City, State Dates

 • Oversaw daily operations of a high-volume restaurant, including staff management, customer service, and financial performance.
 • Developed and implemented data-driven strategies to optimize operational efficiency and improve guest satisfaction.
 • Utilized restaurant management software and POS systems to track sales, inventory, and labor costs.
 • Analyzed key performance indicators (KPIs) to identify trends, strengths, and areas for improvement.
 • Led a team of [number] employees, providing training, coaching, and performance evaluations.
 • Developed and implemented standard operating procedures to ensure consistent quality and service standards.
 • Conducted regular meetings with staff to communicate goals, objectives, and performance expectations.
 • Managed vendor relationships, negotiated contracts, and monitored inventory levels.
 • Ensured compliance with health and safety regulations, including food safety standards and sanitation practices.
 • Collaborated with marketing team to develop and execute promotional campaigns to drive customer traffic and sales.

Assistant Manager Company Name, City, State Dates

 • Assisted the General Manager in overseeing daily operations and managing staff.
 • Assumed responsibility for front-of-house and back-of-house operations during the absence of the General Manager.
 • Supported the General Manager in maintaining high standards of customer service, cleanliness, and food quality.
 • Managed employee schedules, ensuring optimal staffing levels to meet customer demand.
 • Conducted staff training sessions on customer service, safety procedures, and operational processes.
 • Assisted in inventory management and order placement to maintain adequate stock levels.

Skills:

 • Excellent leadership and team management skills.
 • Strong problem-solving and decision-making abilities.
 • Exceptional customer service and interpersonal skills.
 • Proficient in data analysis and performance tracking.
 • Knowledge of restaurant industry trends and best practices.
 • Effective communication and presentation skills.

References:

Available upon request.