ตัวอย่าง Resume For Nursing Assistant With No Experience

ตัวอย่าง Resume For Nursing Assistant With No Experience (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Compassionate and dedicated Nursing Assistant seeking an opportunity to contribute to the well-being and care of patients. Eager to apply my knowledge and skills gained through coursework and clinical rotations to provide exceptional patient support. Committed to maintaining a safe and comfortable environment while assisting with daily activities. Seeking a position in a healthcare facility where I can learn and grow as a nursing professional.

Education:

Associate Degree in Nursing Assistant Program School Name | City, State | Year

Certifications:

 • Certified Nursing Assistant (CNA) | Year
 • Basic Life Support (BLS) | Year

Skills:

 • Patient care and assistance
 • Vital signs measurement
 • Medical terminology
 • Infection control and safety protocols
 • Documentation and record-keeping
 • Effective communication
 • Teamwork and collaboration
 • Compassion and empathy
 • Attention to detail

Clinical Experience:

Clinical Rotation 1: Medical-Surgical Unit Hospital Name | City, State | Dates

 • Assisted in providing direct patient care under the supervision of nursing staff.
 • Supported patients with activities of daily living, including bathing, dressing, and feeding.
 • Took and recorded vital signs, such as temperature, pulse, and blood pressure.
 • Assisted in turning and positioning patients to prevent bedsores.
 • Observed and reported any changes in patients’ condition to the nursing team.
 • Maintained cleanliness and organization of patient rooms.

Clinical Rotation 2: Long-Term Care Facility Facility Name | City, State | Dates

 • Assisted residents with mobility and ambulation, ensuring their safety and well-being.
 • Helped with meal preparation and feeding as needed.
 • Provided companionship and emotional support to residents.
 • Assisted in monitoring and documenting residents’ intake and output.
 • Participated in interdisciplinary team meetings and contributed to care planning discussions.

Volunteer Experience:

Volunteer Nursing Assistant Organization Name | City, State | Dates

 • Assisted nursing staff with various tasks, including patient care and comfort measures.
 • Supported patients during recreational activities and social interactions.
 • Provided assistance with non-medical needs, such as reading or writing letters.

Additional Skills:

 • Proficient in using electronic medical record (EMR) systems.
 • Familiarity with medical equipment and devices.
 • Ability to prioritize tasks and manage time effectively.
 • Strong interpersonal skills and ability to build rapport with patients and their families.

References:

Available upon request