ตัวอย่าง Resume For Restaurant Job With No Experience

ตัวอย่าง Resume For Restaurant Job With No Experience (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and enthusiastic individual seeking a position in the restaurant industry. Eager to learn and contribute to a dynamic team environment. Committed to providing exceptional customer service and creating a positive dining experience for guests.

Education: 

High School Diploma [School Name] [Location] [Graduation Year]

Skills:

 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong work ethic and dedication
 • Ability to work in a fast-paced environment
 • Attention to detail and accuracy
 • Team player and collaborator
 • Enthusiastic and friendly demeanor
 • Willingness to learn and take on new responsibilities

Experience: Volunteer, [Organization Name] [Location] [Dates]

 • Assisted in food preparation and service during charity events and fundraisers.
 • Collaborated with team members to ensure smooth operation and customer satisfaction.
 • Maintained cleanliness and organization of event areas.

Leadership: Class Representative, [School Name] [Location] [Dates]

 • Represented the class in student council meetings and discussions.
 • Communicated student concerns and suggestions to school administration.
 • Organized and coordinated class events and activities.

Community Involvement:

Volunteer, [Community Organization] [Location] [Dates]

 • Participated in community service projects, such as food drives and clean-up initiatives.
 • Assisted with event planning and execution.

Additional Skills:

 • Basic knowledge of food safety and sanitation practices
 • Ability to handle cash and operate POS systems
 • Familiarity with basic kitchen equipment and utensils
 • Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint)

References:

Available upon request