ตัวอย่าง Resume Format for Engineering Students

ตัวอย่าง Resume Format for Engineering Students (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and detail-oriented engineering student seeking an internship opportunity to apply technical knowledge and skills in a practical work environment. Eager to contribute to the success of a dynamic engineering team and gain hands-on experience in the field.

Education:

Bachelor of Science in [Engineering Discipline] [University Name], [City, State] Expected Graduation: [Month, Year]

Relevant Coursework:

 • [Course 1]
 • [Course 2]
 • [Course 3]
 • [Course 4]
 • [Course 5]

Skills:

 • Technical Proficiency: Proficient in programming languages (e.g., C++, Python), CAD software (e.g., AutoCAD, SolidWorks), and other engineering tools.
 • Problem Solving: Strong analytical and problem-solving skills with the ability to develop innovative solutions.
 • Teamwork: Effective team player with excellent collaboration and communication skills.
 • Adaptability: Quick learner with the ability to adapt to new technologies and environments.
 • Project Management: Experience in managing and completing engineering projects within specified timelines.
 • Communication: Strong verbal and written communication skills with the ability to convey complex technical concepts to diverse audiences.

Projects:

 • [Project Title]: Describe a significant engineering project you completed during your studies, including your role, key responsibilities, and the outcomes achieved. Highlight any technical skills and achievements.

Work Experience:

Intern, [Company Name], [City, State] | [Dates]

 • Assisted senior engineers in conducting research and development projects.
 • Participated in the design and testing of new products.
 • Collaborated with cross-functional teams to solve technical issues.
 • Contributed to project documentation and presentations.

Leadership and Involvement:

 • [Student Organization or Club]: Describe any leadership roles or active involvement in engineering-related clubs or organizations.
 • [Volunteer Experience]: Highlight any volunteer work that showcases your teamwork, leadership, or engineering skills.

Certifications:

 • [Certification Name]: Mention any relevant certifications or training programs you have completed (e.g., CAD certification, safety training).

Technical Proficiencies:

 • Programming Languages: [List programming languages]
 • CAD Software: [List CAD software]
 • Other Tools/Software: [List any other relevant engineering tools or software]

References:

Available upon request.