ตัวอย่าง Resume Format for Nursing Job

ตัวอย่าง Resume Format for Nursing Job (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address, City, State, ZIP]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Compassionate and dedicated registered nurse with [number] years of experience providing high-quality patient care. Seeking a nursing position in a reputable healthcare facility to utilize my skills and expertise in delivering outstanding healthcare services.

Education:

[Bachelor of Science in Nursing (BSN)] [University/College Name] [City, State] [Year]

 • Relevant coursework: [List relevant courses such as anatomy, physiology, pharmacology, etc.]
 • Clinical experience: [Highlight clinical rotations or internships completed during your nursing program]

Licensure and Certifications:

 • Registered Nurse (RN) license in [state]
 • [Additional certifications such as Basic Life Support (BLS), Advanced Cardiac Life Support (ACLS), etc.]

Experience:

Registered Nurse [Healthcare Facility/Hospital Name] [City, State] [Dates]

 • Provide direct patient care, including assessments, medication administration, wound care, and other nursing interventions
 • Collaborate with interdisciplinary healthcare team members to develop and implement patient care plans
 • Monitor patient progress, document observations, and communicate effectively with patients and their families
 • Ensure compliance with nursing standards, policies, and procedures
 • Actively participate in quality improvement initiatives and maintain accurate patient records
 • Provide emotional support and education to patients and their families

Skills:

 • Strong clinical knowledge and expertise in various nursing procedures
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to remain calm and focused in high-pressure situations
 • Proficient in electronic medical record (EMR) systems
 • Effective time management and organizational skills
 • Commitment to patient safety and adherence to ethical standards
 • Ability to work collaboratively in a team environment

Professional Affiliations:

 • [List any professional nursing associations or organizations you belong to]

References:

Available upon request