ตัวอย่าง Resume Writing Format for Students

ตัวอย่าง Resume Writing Format for Students (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

A motivated and enthusiastic student seeking an opportunity to gain practical experience in [industry/field]. Eager to contribute to a dynamic team and apply my [relevant skills/areas of interest] to make a positive impact. Looking for a challenging and rewarding internship/entry-level position to enhance my skills and develop a strong foundation for future career growth.

Education:

 • [Degree], [Field of Study], [University Name], [City, State]
  • [Year of Graduation (expected or current)]
  • Relevant coursework: [List any relevant courses or projects related to your field of interest or skills you want to highlight]

Skills:

 • [List relevant skills or areas of expertise such as technical skills, programming languages, software proficiency, communication skills, leadership abilities, etc.]
 • [Include any certifications or training programs completed, if applicable]

Experience:

 • [Company/Organization], [City, State]

  • [Position/Role]
  • [Dates]
  • [Provide a brief description of your responsibilities, projects, or achievements during this experience. Focus on any transferable skills or experiences that relate to the position you are applying for.]
 • [Company/Organization], [City, State]

  • [Position/Role]
  • [Dates]
  • [Describe your responsibilities, projects, or accomplishments during this experience. Highlight any relevant skills or achievements.]
 • [Volunteer Experience], [City, State]

  • [Position/Role]
  • [Dates]
  • [Outline your responsibilities, projects, or contributions made during this volunteer experience. Focus on any transferable skills or experiences.]

Leadership and Involvement:

 • [List any leadership roles or involvement in student organizations, clubs, or community activities. Highlight any achievements, projects, or responsibilities that demonstrate your leadership or teamwork abilities.]

Projects:

 • [Describe any relevant academic or personal projects you have completed. Highlight the objectives, methodologies, and outcomes of the projects, as well as any skills or knowledge gained.]

Skills:

 • [List any additional relevant skills or experiences that are not already mentioned above.]

References:

Available upon request