ตัวอย่าง Sample cv For a Teaching Job With No Experience

ตัวอย่าง Sample cv For a Teaching Job With No Experience (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address] [City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and enthusiastic individual with a passion for education seeking a teaching position in [Grade Level or Subject]. Committed to providing a positive and engaging learning environment to students. Eager to apply my knowledge, creativity, and strong interpersonal skills to make a meaningful impact in the classroom.

Education:

Bachelor of Education University Name, City, State [Year]

Certifications:

 • Teaching Certificate, [Certification Body], [Year]
 • CPR and First Aid Certification, [Certification Body], [Year]

Skills:

 • Strong communication and interpersonal skills
 • Passion for working with children and facilitating their learning
 • Knowledge of curriculum development and instructional strategies
 • Ability to create engaging and inclusive lesson plans
 • Excellent organizational and time management skills
 • Adaptability and flexibility in different classroom environments
 • Effective classroom management techniques
 • Proficient in using technology for instruction and assessment
 • Collaborative and team-oriented mindset
 • Dedication to fostering a positive and supportive learning environment

Teaching Experience:

Student Teaching Internship ABC Elementary School, City, State [Dates]

 • Assisted in planning and delivering lessons under the guidance of the cooperating teacher.
 • Developed and implemented creative and interactive learning activities.
 • Assessed students’ progress through various formative and summative assessments.
 • Provided one-on-one support to students who needed additional help.
 • Collaborated with colleagues to design and execute interdisciplinary projects.
 • Created a positive and inclusive classroom environment.
 • Engaged in professional development opportunities to enhance teaching skills.
 • Maintained open communication with parents regarding students’ progress.

Volunteer Experience:

Volunteer Teacher Assistant XYZ Community Center, City, State [Dates]

 • Assisted lead teachers in planning and implementing classroom activities.
 • Provided individual support to students with their assignments and projects.
 • Assisted in maintaining a safe and organized classroom environment.
 • Collaborated with the teaching staff to develop engaging lesson plans.
 • Assisted in supervising and monitoring students during outings and field trips.

Additional Skills and Achievements:

 • Fluent in [Language], enabling effective communication with diverse student populations.
 • Organized and led extracurricular activities, such as after-school clubs and events.
 • Received recognition for outstanding teamwork and leadership skills.

References:

Available upon request