ตัวอย่าง Seaman Resume Sample

ตัวอย่าง Seaman Resume Sample (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled and experienced seaman seeking a challenging position aboard a vessel. Committed to ensuring the safety and efficiency of maritime operations while adhering to industry regulations. Adept at navigating various waterways and collaborating effectively with crew members to achieve common goals.

Certifications:

 • STCW Certification (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping)
 • Seafarer’s Medical Certificate
 • Basic Safety Training (BST)
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats
 • Medical First Aid at Sea
 • Security Awareness Training
 • Radar and ARPA Operation Certification

Experience:

Seaman, ABC Shipping Company, City, State [Dates]

 • Assisted in the safe navigation and operation of the vessel, including mooring, anchoring, and cargo handling.
 • Conducted routine maintenance and inspections of equipment and ensured compliance with safety protocols.
 • Participated in emergency drills and responded swiftly to any onboard emergencies.
 • Monitored and maintained inventory of supplies and equipment to ensure efficient operations.
 • Collaborated with fellow crew members to ensure smooth communication and teamwork.

Education:

Maritime Institute, City, State Diploma in Maritime Studies [Year]

Skills:

 • Proficient in navigation and vessel handling
 • Excellent knowledge of maritime regulations and safety procedures
 • Strong communication and teamwork skills
 • Ability to adapt to changing weather and sea conditions
 • Efficient problem-solving and decision-making abilities
 • Attention to detail and ability to work under pressure

References:

Available upon request.