ตัวอย่าง Security Guard CV Sample

ตัวอย่าง Security Guard CV Sample (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled and vigilant Security Guard with a strong background in ensuring safety and security in various settings. Dedicated to providing exceptional security services and maintaining a safe environment for clients, employees, and the general public. Seeking a challenging position as a Security Guard to utilize my extensive experience, keen attention to detail, and strong communication skills.

Summary of Qualifications:

 • [Number] years of experience as a Security Guard, working in diverse environments such as commercial buildings, residential complexes, and events.
 • Proficient in security protocols, emergency response procedures, and surveillance systems.
 • Skilled in conducting thorough security checks, identifying potential risks, and implementing effective security measures.
 • Excellent observation and decision-making abilities, with a keen eye for detail and the ability to quickly assess situations.
 • Strong communication skills, capable of effectively interacting with individuals from diverse backgrounds.
 • Familiarity with local laws and regulations pertaining to security operations.
 • CPR and First Aid certified, ensuring the ability to provide immediate assistance in emergency situations.
 • Demonstrated integrity, reliability, and professionalism in all duties performed.
 • Ability to remain calm and composed in high-stress situations, ensuring a quick and appropriate response.

Professional Experience:

 • Security Guard, [Company Name], [City, State][Dates]

  • Monitored and patrolled assigned areas to ensure the safety and security of premises, personnel, and visitors.
  • Conducted routine security checks, including inspections of doors, windows, gates, and other entry points.
  • Detected and responded to security breaches, alarms, and unusual incidents, taking appropriate action as required.
  • Maintained accurate logs and incident reports, documenting any security-related incidents or activities.
  • Provided excellent customer service by assisting visitors, answering inquiries, and addressing concerns.
  • Collaborated with local law enforcement agencies, responding to emergencies and coordinating necessary assistance.
  • Conducted thorough investigations of security incidents, gathering evidence and providing detailed reports.
  • Assisted in the development and implementation of security policies, procedures, and training programs.
 • Security Officer, [Company Name], [City, State][Dates]

  • Conducted regular patrols to monitor premises and ensure adherence to security protocols.
  • Controlled access to the facility by verifying identification and conducting security screenings.
  • Responded to alarms and emergency situations, providing immediate assistance and implementing appropriate measures.
  • Maintained accurate records of security activities, including incident reports and daily activity logs.
  • Collaborated with team members to develop and implement security strategies and risk mitigation plans.
  • Conducted regular inspections of security equipment, reporting any malfunctions or issues to management.
  • Assisted in training new security personnel on standard operating procedures and safety protocols.

Education:

 • High School Diploma, [School Name], [City, State]
  • [Year]

Skills:

 • Security protocols and procedures
 • Surveillance systems and equipment
 • Emergency response and crisis management
 • Risk assessment and threat identification
 • Conflict resolution and de-escalation techniques
 • Excellent observation and attention to detail
 • Effective communication and interpersonal skills
 • Physical fitness and stamina
 • Knowledge of local laws and regulations
 • CPR and First Aid certification

References:

Available upon request