ตัวอย่าง Security Resume Examples

ตัวอย่าง Security Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and highly skilled Security professional with a strong background in ensuring the safety and security of individuals and properties. Seeking a challenging position in a reputable organization where I can utilize my expertise in implementing security measures and maintaining a safe environment.

Experience:

Security Officer | Company Name

 • Monitored and patrolled assigned areas to detect and prevent security threats
 • Conducted regular inspections of premises, ensuring compliance with safety protocols
 • Responded promptly to incidents and emergencies, maintaining calm and professionalism
 • Implemented access control measures and monitored surveillance systems
 • Prepared detailed incident reports and maintained accurate documentation
 • Assisted in training new security personnel on safety procedures and protocols

Security Supervisor | Company Name

 • Oversaw a team of security officers, ensuring proper scheduling and performance
 • Conducted performance evaluations and provided training and guidance to team members
 • Developed and implemented security policies and procedures
 • Collaborated with other departments to enhance overall security measures
 • Conducted investigations into security breaches and provided recommendations for improvement
 • Prepared and delivered security awareness training to employees

Skills:

 • Strong knowledge of security protocols, procedures, and equipment
 • Proficient in surveillance systems, access control systems, and alarm systems
 • Excellent observation and problem-solving skills
 • Effective communication and interpersonal skills
 • Ability to remain calm and handle stressful situations with professionalism
 • Detail-oriented with a strong focus on maintaining security standards

Education:

 • Bachelor’s Degree in Criminal Justice or related field
 • Name of University, City, State
 • Graduation Date: [Month, Year]

Certifications:

 • Certified Security Professional (CSP)
 • CPR and First Aid Certified

References:

Available upon request