ตัวอย่าง Server Resume Examples

ตัวอย่างServer Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and customer-focused server with [Number] years of experience in the hospitality industry. Seeking a server position in a reputable restaurant to utilize excellent communication skills, strong attention to detail, and exceptional service to enhance the dining experience for guests.

Summary of Qualifications:

 • [Number] years of experience as a server, providing excellent customer service in high-volume restaurants.
 • Proven ability to work well in fast-paced environments while maintaining a positive and professional attitude.
 • Extensive knowledge of food and beverage menus, including wine pairings and specialty cocktails.
 • Excellent communication and interpersonal skills, ensuring effective interaction with guests and colleagues.
 • Strong attention to detail, ensuring accurate order taking, food delivery, and billing processes.
 • Ability to work collaboratively in a team environment and adapt to changing circumstances.

Professional Experience:

Server XYZ Restaurant, City, State [Dates]

 • Greeted guests warmly, seated them promptly, and provided menus and specials.
 • Assisted guests in making menu selections, offering recommendations and providing detailed descriptions of dishes.
 • Took and delivered accurate food and beverage orders in a timely manner, ensuring guest satisfaction.
 • Anticipated and fulfilled guest needs throughout the dining experience, including refilling drinks, clearing plates, and providing additional items.
 • Ensured the accuracy of checks and processed payments efficiently.
 • Collaborated with the kitchen and bar staff to ensure timely and accurate food and beverage delivery.
 • Maintained cleanliness and organization of the dining area, including resetting tables and stocking supplies.
 • Assisted in training new servers and providing guidance to ensure consistent service standards.

Server ABC Restaurant, City, State [Dates]

 • Welcomed and seated guests, presenting menus and daily specials.
 • Provided attentive service to guests, taking and delivering orders accurately and efficiently.
 • Demonstrated extensive knowledge of the menu items, including ingredients, preparation methods, and allergen information.
 • Recommended wine pairings and offered beverage suggestions based on guest preferences.
 • Managed multiple tables simultaneously, ensuring all guests received timely and personalized service.
 • Collaborated with the kitchen to ensure special requests and dietary restrictions were accommodated.
 • Processed guest payments accurately and handled cash transactions in compliance with restaurant policies.
 • Assisted in maintaining cleanliness and organization of the dining area, including bussing tables and resetting for new guests.

Education:

High School Diploma School Name, City, State [Year]

Skills:

 • Excellent customer service and interpersonal skills
 • Strong attention to detail and accuracy
 • Ability to work in a fast-paced, high-volume environment
 • Knowledge of food and beverage menus
 • Effective communication and active listening skills
 • Ability to multitask and prioritize tasks
 • Teamwork and collaboration
 • Point of Sale (POS) system proficiency

References:

Available upon request