ตัวอย่าง Service Advisor Resume

ตัวอย่าง Service Advisor Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Sure! Here’s a sample of a Service Advisor Resume:

Full Name Address, City, State, ZIP Code Phone Number | Email Address

Objective:

Highly skilled and customer-focused Service Advisor with X years of experience in the automotive industry. Committed to providing exceptional customer service and resolving issues promptly. Seeking a challenging position as a Service Advisor to utilize my strong communication skills, technical knowledge, and problem-solving abilities to ensure customer satisfaction and drive business growth.

Summary of Qualifications:

 • X years of experience as a Service Advisor in a fast-paced automotive service environment.
 • Extensive knowledge of vehicle maintenance and repair procedures.
 • Strong customer service and communication skills with the ability to establish rapport with customers.
 • Excellent problem-solving and decision-making abilities to address customer concerns and find appropriate solutions.
 • Proficient in using service management software and CRM systems to manage customer records and appointments.
 • Detail-oriented with the ability to multitask and prioritize work in a dynamic work environment.
 • Proven ability to work collaboratively with technicians, parts departments, and other team members to deliver exceptional service.

Professional Experience:

Service Advisor Company Name, City, State Dates

 • Greeted customers, assessed their service needs, and provided guidance on maintenance and repair options.
 • Conducted thorough vehicle inspections and communicated findings to customers in a clear and understandable manner.
 • Provided accurate estimates for service and repair work, including parts and labor costs.
 • Scheduled appointments and coordinated with technicians to ensure timely completion of work.
 • Assisted customers in understanding warranty coverage and recommended appropriate services.
 • Handled customer inquiries, complaints, and disputes with professionalism and resolved issues to customer satisfaction.
 • Maintained customer records and service history in the service management software.
 • Followed up with customers after service to ensure their satisfaction and address any additional concerns.
 • Collaborated with the parts department to order necessary parts and ensured their availability for scheduled repairs.
 • Actively promoted service packages, maintenance programs, and upsell opportunities to enhance customer experience and drive revenue.

Education:

High School Diploma School Name, City, State Year

Skills:

 • Strong customer service and communication skills
 • Automotive knowledge and understanding of maintenance and repair procedures
 • Ability to assess customer needs and provide appropriate recommendations
 • Excellent problem-solving and decision-making abilities
 • Proficiency in using service management software and CRM systems
 • Attention to detail and ability to multitask
 • Teamwork and collaboration
 • Time management and organizational skills

References:

Available upon request.