ตัวอย่าง Software Developer Resume Sample

ตัวอย่าง Software Developer Resume Sample (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled software developer with [number] years of experience in designing, developing, and maintaining complex software applications. Proficient in various programming languages and frameworks. Seeking a challenging software development position to utilize my skills and contribute to the success of the organization.

Education:

[Bachelor’s Degree/Master’s Degree], [Field of Study] [University Name], [Location] [Year of Graduation]

Skills:

 • Programming Languages: [List relevant programming languages such as Java, C++, Python]
 • Web Development: [List web development technologies such as HTML, CSS, JavaScript, React]
 • Database Management: [List databases you are familiar with such as MySQL, MongoDB]
 • Frameworks and Libraries: [List frameworks and libraries you have experience with such as Spring, Django]
 • Version Control Systems: [List version control systems you are proficient in such as Git]
 • Problem-solving and Analytical Skills
 • Strong Communication and Collaboration Abilities
 • Attention to Detail
 • Time Management and Prioritization

Experience:

[Company Name], [Location] [Position], [Dates]

 • Developed and implemented software solutions using [programming languages] and [frameworks].
 • Collaborated with cross-functional teams to gather requirements, design, and test software applications.
 • Participated in code reviews, identified bugs, and implemented necessary fixes.
 • Improved software performance and scalability through optimization techniques.
 • Documented software designs, processes, and procedures for future reference.
 • Assisted in troubleshooting and resolving technical issues encountered by end-users.
 • Stayed updated with the latest technologies and industry trends to ensure efficient software development practices.

Projects:

 • [Project Name]: [Brief description of the project and your contributions]
 • [Project Name]: [Brief description of the project and your contributions]
 • [Project Name]: [Brief description of the project and your contributions]

Certifications:

 • [Certification Name], [Certifying Organization], [Year]

Languages:

 • [List languages you are fluent in]

References:

Available upon request