ตัวอย่าง Software Developer Resume

ตัวอย่าง Software Developer Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled and detail-oriented Software Developer with [Number] years of experience in designing and implementing software solutions. Seeking a challenging position to utilize strong technical expertise, problem-solving skills, and passion for innovation to contribute to the development of cutting-edge software applications.

Education:

Bachelor of Science in Computer Science University Name, City, State [Year]

Relevant Coursework:

 • Data Structures and Algorithms
 • Object-Oriented Programming
 • Database Management Systems
 • Software Engineering
 • Web Development
 • Operating Systems
 • Network Security

Skills:

 • Programming Languages: Java, Python, C++, JavaScript
 • Frameworks/Libraries: Spring Boot, Hibernate, Flask, Django
 • Web Technologies: HTML, CSS, JavaScript, RESTful APIs
 • Database Management: MySQL, PostgreSQL, MongoDB
 • Version Control: Git, GitHub
 • Software Development Tools: Eclipse, Visual Studio Code, JIRA
 • Operating Systems: Windows, Linux, macOS
 • Problem Solving: Analytical thinking, Algorithm design
 • Agile Methodologies: Scrum, Kanban

Experience:

Software Developer XYZ Company, City, State [Dates]

 • Developed and maintained software applications, following best practices and coding standards.
 • Collaborated with cross-functional teams to gather requirements and design efficient software solutions.
 • Implemented new features and enhancements, ensuring scalability, reliability, and performance.
 • Conducted code reviews to ensure code quality and adherence to coding standards.
 • Participated in the testing and debugging of software applications to identify and resolve defects.
 • Assisted in documenting software specifications, user guides, and technical documentation.
 • Contributed to the continuous improvement of software development processes and methodologies.

Projects:

 1. [Project Name]

  • Description: [Brief description of the project, technologies used, and your role]
  • GitHub Repository: [Link to the project’s GitHub repository, if applicable]
 2. [Project Name]

  • Description: [Brief description of the project, technologies used, and your role]
  • GitHub Repository: [Link to the project’s GitHub repository, if applicable]

Freelance Software Developer [Dates]

 • Collaborated with clients to understand project requirements and develop customized software solutions.
 • Designed and implemented web applications using Java, Spring Boot, and React.
 • Integrated third-party APIs and services to enhance application functionality.
 • Conducted thorough testing and debugging to ensure software quality and performance.
 • Provided ongoing maintenance and support for deployed applications.

Technical Skills:

 • Developed a web-based inventory management system using Java, Spring Boot, and MySQL, allowing users to track and manage inventory efficiently.
 • Created a mobile app using React Native and Firebase, providing users with real-time weather updates and forecast information.
 • Implemented a RESTful API using Node.js and Express, allowing seamless data exchange between client applications.

Leadership and Extracurricular Activities:

 • Organized coding workshops for local schools, introducing students to programming and inspiring their interest in technology.
 • Participated in hackathons and coding competitions, showcasing teamwork and problem-solving abilities.

Certifications:

 • [Certification Name], [Certifying Organization], [Year]
 • [Certification Name], [Certifying Organization], [Year]

References:

Available upon request