ตัวอย่าง Software Testing Resume Samples for 3 Years Experience

ตัวอย่าง Software Testing Resume Samples for 3 Years Experience (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Detail-oriented and highly skilled Software Tester with 3 years of experience in manual and automated testing. Proven ability to design and execute test cases, identify software defects, and ensure the delivery of high-quality software solutions. Seeking a challenging position in software testing to contribute my expertise in test planning, execution, and defect management to ensure optimal software performance.

Summary of Qualifications:

 • Extensive experience in manual and automated testing methodologies, tools, and techniques.
 • Proficient in designing test plans, test cases, and test scripts to ensure comprehensive test coverage.
 • Strong understanding of software development life cycle (SDLC) and testing processes.
 • Solid knowledge of software testing principles, methodologies, and best practices.
 • Skilled in identifying and documenting software defects using defect tracking tools.
 • Excellent problem-solving and analytical skills to effectively troubleshoot issues and identify root causes.
 • Strong communication and collaboration skills to work effectively in cross-functional teams.

Professional Experience:

Software Tester, [Company Name], [City, State] | [Dates]

 • Participated in all phases of the software development life cycle (SDLC), including requirements gathering, design, development, testing, and deployment.
 • Designed and executed test plans, test cases, and test scripts for both manual and automated testing.
 • Conducted functional, regression, and system integration testing to ensure software quality.
 • Identified, documented, and tracked software defects using defect tracking tools.
 • Collaborated with developers and business analysts to ensure proper understanding of requirements and user stories.
 • Conducted root cause analysis of software defects and worked closely with the development team to implement fixes.
 • Actively participated in agile scrum meetings, providing updates on testing progress and reporting any issues or roadblocks.

Software Tester, [Company Name], [City, State] | [Dates]

 • Conducted manual testing of web and mobile applications to ensure functionality, usability, and compatibility.
 • Developed and executed test cases based on functional and technical specifications.
 • Collaborated with the development team to ensure timely resolution of defects.
 • Assisted in the creation and maintenance of test data and test environments.
 • Participated in test planning and estimation activities.
 • Actively contributed to process improvement initiatives to enhance testing efficiency and effectiveness.

Education:

Bachelor’s Degree in Computer Science [University Name], [City, State] Graduation Year: [Year]

Certifications:

 • ISTQB Certified Tester – Foundation Level
 • [Any other relevant certifications]

Skills:

 • Testing Tools: [List any testing tools or frameworks you are proficient in, such as Selenium, JUnit, or TestNG]
 • Programming Languages: [List any programming languages you are familiar with, such as Java, Python, or C#]
 • Test Management Tools: [List any test management tools you have used, such as JIRA or TestRail]
 • Test Methodologies: [List any testing methodologies or frameworks you are experienced with, such as Agile or Scrum]
 • Communication: Excellent verbal and written communication skills, with the ability to effectively communicate with technical and non-technical stakeholders.

References:

Available upon request.