ตัวอย่าง Staff Nurse Resume Format

ตัวอย่าง Staff Nurse Resume Format (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Compassionate and dedicated Registered Nurse with X years of experience providing high-quality patient care in various healthcare settings. Seeking a position as a Staff Nurse to utilize my clinical skills, critical thinking abilities, and strong interpersonal skills to contribute to the well-being and recovery of patients.

Summary of Qualifications:

 • X years of experience as a Registered Nurse in diverse healthcare settings, including medical-surgical, intensive care, and emergency departments.
 • Proficient in conducting patient assessments, developing care plans, and administering medications and treatments.
 • In-depth knowledge of medical procedures, protocols, and best practices for patient care.
 • Strong ability to prioritize and manage multiple patients and tasks in a fast-paced environment.
 • Excellent communication skills, both verbal and written, with patients, families, and healthcare team members.
 • Skilled in documentation and electronic health records (EHR) management.
 • Proven ability to remain calm and composed in high-pressure situations and provide effective emergency care.
 • Current state RN license and CPR certification.

Professional Experience:

Staff Nurse Hospital Name, City, State Dates

 • Provide direct and comprehensive patient care, including assessment, planning, implementation, and evaluation of patient outcomes.
 • Administer medications, treatments, and therapies according to physician orders and established protocols.
 • Monitor and document vital signs, symptoms, and changes in patient condition, and report any concerns to the healthcare team.
 • Collaborate with physicians, nurse practitioners, and other healthcare professionals to develop and implement individualized care plans.
 • Educate patients and their families about their conditions, medications, and self-care strategies.
 • Ensure adherence to infection control practices and maintain a safe and clean patient environment.
 • Assist in emergency situations, including cardiopulmonary resuscitation (CPR), trauma care, and stabilization.
 • Document patient care activities accurately and timely in electronic health records (EHR) system.
 • Participate in interdisciplinary team meetings, quality improvement initiatives, and professional development activities.
 • Maintain a compassionate and supportive approach to patient care, promoting a positive patient experience.

Education:

Bachelor of Science in Nursing University Name, City, State Year

Licensure and Certifications:

 • Current state RN license
 • Basic Life Support (BLS) Certification
 • Additional certifications (e.g., Advanced Cardiac Life Support, Pediatric Advanced Life Support) if applicable

Skills:

 • Clinical assessment and nursing care
 • Medication administration and treatment management
 • Patient education and counseling
 • Electronic health records (EHR) management
 • Critical thinking and problem-solving
 • Effective communication and teamwork
 • Patient advocacy and empathy
 • Emergency and crisis management
 • Time management and organizational skills

References:

Available upon request.