ตัวอย่าง Staff Nurse Resume

ตัวอย่าง Staff Nurse Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Compassionate and dedicated staff nurse with [number] years of experience in providing high-quality patient care. Seeking a position as a staff nurse in a reputable healthcare facility to utilize my clinical skills and contribute to the well-being and recovery of patients.

Education:

Bachelor of Science in Nursing University Name, City, State [Year]

Licensure and Certifications:

 • Registered Nurse (RN)
 • Basic Life Support (BLS) Certification
 • Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Certification
 • [Additional certifications relevant to the position]

Skills:

 • Proficient in patient assessment, diagnosis, and planning of nursing care.
 • Skilled in administering medications, treatments, and interventions as per physician’s orders.
 • Strong understanding of infection control practices and patient safety protocols.
 • Excellent documentation and record-keeping abilities.
 • Effective communication skills with patients, families, and interdisciplinary healthcare teams.
 • Ability to remain calm and focused in high-pressure situations.
 • Knowledge of electronic medical record (EMR) systems.
 • Ability to prioritize and multitask effectively.
 • Strong attention to detail and critical thinking skills.

Experience:

Staff Nurse, [Hospital/Clinic Name], City, State [Dates]

 • Provide direct patient care in a [specialty] unit, including assessment, medication administration, wound care, and patient education.
 • Collaborate with physicians and healthcare team members to develop and implement patient care plans.
 • Monitor patient vital signs, recognize changes in condition, and initiate appropriate interventions.
 • Ensure accurate and timely documentation of patient assessments, interventions, and outcomes.
 • Communicate effectively with patients, families, and colleagues to provide emotional support and education.
 • Adhere to infection control protocols and maintain a safe and clean patient environment.
 • Participate in interdisciplinary team meetings and contribute to quality improvement initiatives.

Clinical Rotations, [Hospital/Clinic Name], City, State [Dates]

 • Completed clinical rotations in various healthcare settings, including medical-surgical, pediatrics, obstetrics, and critical care.
 • Assisted with patient assessments, medication administration, wound care, and other nursing interventions.
 • Developed skills in patient education, health promotion, and disease prevention.
 • Collaborated with healthcare professionals to deliver comprehensive and patient-centered care.
 • Demonstrated ability to adapt to different clinical environments and work effectively in a team.

Professional Affiliations:

 • Member, American Nurses Association (ANA)
 • [Other relevant professional affiliations]

References:

Available upon request.