ตัวอย่าง Teacher CV Sample Resume

ตัวอย่าง Teacher CV Sample Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Passionate and dedicated educator with [Number] years of teaching experience seeking a teaching position at [School/Organization]. Committed to creating a positive and inclusive learning environment that fosters students’ academic and personal growth. Eager to utilize my knowledge, instructional skills, and passion for education to inspire and empower students.

Education:

Master of Education in [Specialization] University Name, City, State [Year]

Bachelor of Education University Name, City, State [Year]

Teaching Certifications:

 • [Certification 1]: [Certification Body], [Year]
 • [Certification 2]: [Certification Body], [Year]

Teaching Experience:

[Position], [School Name], [City, State] [Dates]

 • Developed and implemented engaging lesson plans aligned with curriculum standards.
 • Utilized a variety of instructional strategies and resources to accommodate diverse learning styles.
 • Incorporated technology to enhance instruction and student engagement.
 • Assessed student progress through formative and summative assessments.
 • Provided timely and constructive feedback to students to support their growth.
 • Established a positive classroom environment that promoted respect and inclusivity.
 • Collaborated with colleagues to develop interdisciplinary projects and initiatives.
 • Communicated regularly with parents regarding students’ academic progress and behavior.
 • Actively participated in professional development opportunities to stay updated with best practices in education.

[Position], [School Name], [City, State] [Dates]

 • Differentiated instruction to meet the needs of students with varying abilities.
 • Planned and executed engaging lessons across multiple subject areas.
 • Utilized various assessment tools to monitor and evaluate student learning.
 • Fostered a safe and supportive classroom environment conducive to learning.
 • Implemented classroom management strategies to promote positive behavior.
 • Collaborated with a multidisciplinary team to support students with special needs.
 • Actively engaged in school-wide initiatives and extracurricular activities.

Additional Experience:

[Position], [Organization/Institution], [City, State] [Dates]

 • [Description of responsibilities and achievements]

Skills:

 • Strong knowledge of curriculum development and instructional strategies.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to build positive relationships with students, parents, and colleagues.
 • Proficient in utilizing educational technology tools for instruction.
 • Effective classroom management and behavior management techniques.
 • Differentiation and individualized instruction.
 • Assessment and data-driven instruction.
 • Strong organizational and time management skills.
 • Adaptability and flexibility in a dynamic educational environment.

Professional Affiliations:

 • [Professional Affiliation 1]
 • [Professional Affiliation 2]

References:

Available upon request