ตัวอย่าง Teaching Assistant Resume

ตัวอย่าง Teaching Assistant Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and enthusiastic teaching assistant with a passion for supporting student learning and development. Seeking a teaching assistant position at [School/Organization] to contribute my strong communication skills, ability to work collaboratively with teachers, and commitment to creating a positive and inclusive classroom environment.

Education:

Bachelor of Education University Name, City, State [Year]

Teaching Assistant Experience:

Teaching Assistant, [School Name], [City, State] [Dates]

 • Collaborated with the lead teacher to support classroom instruction and activities.
 • Assisted in the preparation and organization of instructional materials.
 • Worked with individual students and small groups to reinforce learning concepts.
 • Provided support to students with special needs, adapting instructional strategies as necessary.
 • Assisted in classroom management, promoting positive behavior and student engagement.
 • Monitored and recorded student progress and provided feedback to the lead teacher.
 • Assisted in the supervision of students during recess, lunchtime, and field trips.
 • Assisted in the setup and maintenance of classroom technology and equipment.

Skills:

 • Strong communication and interpersonal skills to effectively interact with students, teachers, and parents.
 • Ability to work collaboratively with teachers and other support staff.
 • Patience and empathy when working with students of diverse backgrounds and abilities.
 • Knowledge of instructional strategies and classroom management techniques.
 • Ability to adapt to the needs of individual students and provide targeted support.
 • Excellent organizational and time management skills.
 • Proficient in using educational technology tools and software.

Volunteer Experience:

[Position], [Organization], [City, State] [Dates]

 • [Description of responsibilities and achievements]

Education:

[Include any relevant coursework or training related to education]

Certifications:

 • [Certification 1]: [Certification Body], [Year]
 • [Certification 2]: [Certification Body], [Year]

References:

Available upon request