ตัวอย่าง Tech Resume Examples

ตัวอย่าง Tech Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

 

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Name]

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled and motivated tech professional with a strong background in software development and IT infrastructure. Experienced in developing and implementing innovative solutions to enhance business operations and drive technological advancements. Seeking a challenging position in the tech industry where I can leverage my technical expertise and problem-solving skills to contribute to the success of an organization.

Education:

Bachelor of Science in Computer Science [University Name], [City, State] [Year]

Skills:

 • Proficient in programming languages such as Java, Python, and C++
 • Strong understanding of data structures and algorithms
 • Experience with web development frameworks (e.g., Django, Ruby on Rails)
 • Knowledge of database management systems (e.g., MySQL, MongoDB)
 • Familiarity with front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript)
 • Experience with version control systems (e.g., Git)
 • Knowledge of cloud computing platforms (e.g., AWS, Azure)
 • Excellent problem-solving and analytical skills
 • Strong communication and collaboration abilities
 • Ability to quickly adapt to new technologies and frameworks
 • Detail-oriented with a focus on delivering high-quality work

Professional Experience:

Software Developer [Company Name], [City, State] [Years]

 • Collaborated with a cross-functional team to develop and maintain web applications using Java and Spring framework.
 • Participated in all stages of the software development lifecycle, including requirements gathering, design, development, testing, and deployment.
 • Developed and maintained scalable and robust codebase, following best practices and coding standards.
 • Implemented efficient algorithms and data structures to optimize application performance.
 • Conducted regular code reviews to ensure code quality and adherence to coding standards.
 • Worked closely with clients to understand their requirements and provide technical solutions.
 • Troubleshooted and resolved software defects and issues in a timely manner.
 • Actively participated in Agile development methodologies, including daily stand-up meetings, sprint planning, and retrospectives.

IT Support Specialist [Company Name], [City, State] [Years]

 • Provided technical support to employees by troubleshooting hardware and software issues.
 • Installed, configured, and maintained computer systems, networks, and peripheral devices.
 • Managed and maintained Active Directory accounts and permissions.
 • Conducted regular system backups and implemented data recovery measures.
 • Assisted in the setup and maintenance of IT infrastructure, including servers, routers, and switches.
 • Developed and delivered training programs to educate employees on IT systems and best practices.
 • Monitored network performance and identified opportunities for optimization.
 • Collaborated with external vendors to resolve technical issues and procure necessary equipment.

Projects:

 • [Project Name], [Description], [Year]
 • [Project Name], [Description], [Year]
 • [Project Name], [Description], [Year]

Certifications:

 • [Certification Name], [Year]
 • [Certification Name], [Year]

References: 

Available

upon request