ตัวอย่าง Theatre Resume Example

ตัวอย่าง Theatre Resume Example (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address, City, State,

Postal Code]

[Phone Number]

| [Email Address]

Objective:

Versatile and passionate Theatre professional with [X] years of experience in acting, directing, and production management. Dedicated to delivering exceptional performances and creating captivating theatrical experiences. Seeking opportunities to contribute to the success of a theatre company and showcase my skills and creativity on stage.

Education:

Bachelor of Fine Arts in Theatre Arts [University Name] [City, State] [Graduation Year]

Skills:

 • Acting (stage and screen)
 • Directing
 • Playwriting
 • Production management
 • Set design and construction
 • Lighting and sound design
 • Costume and makeup design
 • Stage management
 • Improvisation
 • Collaboration and teamwork
 • Creative problem-solving
 • Communication and interpersonal skills

Experience:

Theatre Production Intern | [Theatre Company] [City, State] [Dates of Internship]

 • Assisted in various aspects of theatre production, including set construction, costume and makeup design, lighting setup, and stage management.
 • Collaborated with the production team to ensure smooth execution of performances and rehearsals.
 • Assisted in the development of production schedules and coordinated logistics for rehearsals and performances.
 • Supported actors during rehearsals and performances, providing feedback and guidance.
 • Contributed to script analysis and creative discussions during production meetings.
 • Assisted in marketing and promotion efforts for upcoming productions.

Theatre Credits:

[Title of Production] | Role | [Theatre Company] [City, State] [Dates of Production]

 • Brief description of the production and your role in it, highlighting any notable achievements or challenges.

[Title of Production] | Role | [Theatre Company] [City, State] [Dates of Production]

 • Brief description of the production and your role in it, highlighting any notable achievements or challenges.

Additional Experience:

[Other relevant experience or roles outside of theatre, if applicable]

Skills:

 • [List specific skills or techniques related to acting, directing, or production management]

Training:

 • [List any additional theatre training, workshops, or classes attended]
 • [Include the name of the institution or organization and the dates of training]

References:

Available upon request